Khoa Học Quản Lý Đại Cương Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1 quản lý và môi trường quản lý.pdf
c2 quản lý với tƣ cách là một khoa học.pdf
c3 nguyên tắc quản lý.pdf
c4 phương pháp quản lý.pdf
c5 lập kế hoạch và ra quyết định.pdf
c6 chức năng tổ chức.pdf
c7 chức năng lãnh đạo.pdf
c8 chức năng kiểm tra.pdf
c9 thông tin quản lý.pdf
chuong 5. chuc nãng lap ke hoach.pdf
kinh te cong dong.pps
mau de thi khqldc.pdf