Hình Học Họa Hình Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

boxung.pdf
bài giảng hình học họa hình.pdf
giao của mặt phẳng với đa diện, mặt cong.pdf
giao tuyến.pdf
thay mặt phẳng hình chiếu.pdf
truc do.pdf
truc do chep.pdf
vẽ kỹ thuật cơ bản.pdf
vẽ kỹ thuật cơ khí.pdf
đồ họa kỹ thuật 2.pdf
bài giảng hình họa.pdf
bai_giảng_hinh_họa_-_dhbk.pdf
chuong 1 điểm.pdf
chuong 2 đường thẳng.pdf
chuong 3 mặt phẳng.pdf
chuong 4 các phép biến đổi.pdf
chuong 5 đa diện.pdf
chuong 5 đa diện tt.pdf
chuong 6.pdf
chuong 7.pdf
chuong 8.pdf
chuong 0 mở đầu.pdf
bai_giang_ch1_phương pháp hình chiếu thẳng góc.pdf
bai_giang_ch2-các bài toán cơ bản bài toán lượng.pdf
bai_giang_ch2-các bài toán cơ bản các bài toán vị trí.pdf
bai_giang_ch3_các phép biến đổi hình chiếu.pdf
bai_giang_ch4-đa diện.pdf
bai_giang_ch5-đường cong và mặt cong.pdf
bai_giang_ch6-mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong.pdf
bai_giang_ch7-giao với mặt cong.pdf
bai_giang_ch0_bài mở đầu.pdf
hinhhoavp-ch0-3_phương pháp hình chiếu thẳng góc.pdf
hinhhoavp-ch4_giao đường thẳng và mặt phẳng với đa diện.pdf
hinhhoavp-ch5-6_đường cong và mặt cong.pdf
hinhhoavp-ch7_giao với mặt cong.pdf
giáo trình hình học họa hình.pdf