Hệ Chuyên Gia Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

hcg_ch1-2 mở đầu về hệ chuyên gia.pdf
hcg_ch2-1 biểu diễn tri thức nhờ logic vị từ bậc 1 .pdf
hcg_ch2-2 biểu diễn tri thức nhờ logic vị từ bậc 1.pdf
hcg_ch2-3 biểu diễn tri thức nhờ logic vị từ bậc 1.pdf
hcg_ch3 máy suy diễn.pdf
hcg_ch4 phát triển các hệ chuyên gia.pdf