Giải Tích Hệ Thống Điện (Power System Analysis) Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Ts Nguyễn Văn Liêm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

psa_chapter 1_introduction.pdf
psa_chapter 2_transmission line parameters.pdf
psa_chapter 3_power transformer.pdf
psa_chapter 4_transmission lines steady-state operation.pdf
psa_chapter 5_power flow analysis.pdf
psa_chapter 6_symmetrical faults.pdf
psa_chapter 7_symmetrical components.pdf
psa_chapter 8_unsymmetrical faults.pdf
psa_chapter 9_transient stability of power system.pdf
psa_chapter 10_power system control.pdf
tutorial 3.pdf
tutorial 4.pdf
tutorial 5.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về hệ thống điện: lưới điện truyền tải và phân phối, thông số và mô hình các phần tử trong hệ thống điện như đường dây trên không, cáp ngầm, máy biến áp, và các phương pháp toán giải bài toán phân bố công suất trong hệ thống điện. Áp dụng kiến thức môn học để thiết kế đường dây và thiết kế mạng điện. - Cấu trúc lưới điện (trung áp, cao áp, siêu cao áp) - Thông số các phần tử (ĐD trên không, cáp ngầm). - Mô hình đường dây truyền tải. Hiện tượng corona, skin. - Thông số máy biến áp, máy phát. 2/5 - Thành lập ma trận tổng trở, ma trận tổng dẫn. Tính toán trong đơn vị tương đối. - Bài toán phân bố công suất trong hệ thống điện - Phân tích và tính toán các dạng ngắn mạch trong hệ thống điện. - Phân bố tối ưu công suất tác dụng giữa các tổ máy.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Nắm vững cấu trúc lưới điện, hệ thống điện truyền tải và phân phối. 2.1.1 L.O.2 Phân tích và tính toán các thông số đặc trưng của các phần tử trong HTĐ: mô hình đường dây truyền tải trên không, cáp ngầm và máy biến áp. L.O.3 Xác định các ma trận tổng dẫn và tổng trở trong hệ thống điện. Tính toán trong hệ đơn vị thực và đơn vị tương đối L.O.4 Áp dụng các phương pháp toán học Gauss và Newton Raphson để tính toán phân bố công suất trong hệ thống điện L.O.5 Phân loại và tính toán các dạng ngắn mạch trong hệ thống điện. 2.3.1; 2.3.3; L.O.6 Áp dụng các kiến thức tổng hợp để phân tích và thiết kế đường dây truyền L.O.7 Tiến hành các thí nghiệm thực hành và ứng dụng phần mềm PSS/ADEPT trong HTĐ L.O.8 Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

Tài liệu tham khảo

[1] Power System Analysis, Hali Saadat, McGraw-Hill Primis, 2002 [2] Power System Analysis, John J. Grainger, William D. Stevenson, McGraw Hill, Inc 1994. [3] Hệ thống điện: truyền tải và phân phối, Hồ Văn Hiến, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2007. [4] Mạng Cung Cấp và Phân Phối Điện, Bùi Ngọc Thư, NXB KH&KT, 2007 [5] Ngắn mạch và ổn định trong HTĐ, Nguyễn Hoàng Việt, Phan Thị Thanh Bình, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2007
Hệ Thống Điện Truyền Tải Và Phân Phối Hồ Văn Hiến Bkhcm.Pdf
Lưới Điện Và Hệ Thống Điện, Trần Bách.Pdf
Ngắn Mạch Và Ổn Định Trong Htđ, Nguyễn Hoàng Việt.Pdf
Power System Analysis By Hadi Saadat Electrical Engineering.Pdf