Đường Lối Cách Mạng Đcsvn (Revolutionary Policies Of The Vietnam Communist Party) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đại Học Ngoại Thương - Lý thuyết - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bỏ sung d.loi.pdf
c1 sự ra đời của đcsvn và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng.pdf
c2 đường lói đấu tranh giành chính quyền 1930-1945.pdf
c3 đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ 1945-1975.pdf
c4 đường lối công nghiệp hóa xhcn.pdf
c5 đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.pdf
c6 đường lối xây dựng hệ thống chính trị.pdf
c7 đường lối xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội.pdf
c8 đường lối đối ngoại.pdf
cau hoi tu luan tthcm.pdf
câu hỏi giới hạn thi.pdf
câu hỏi và đáp án môn đường lối.pdf
duong loi cach mang cua dcsvn (de cuong).pdf
duong loi dt gianh cq.pdf
duong lôi kc chống mỹ.pdf
giao trinh duong loi cmdcsvn.pdf
hệ thống quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc của nguyễn ái quốc những năm 20.pdf
hệ thống quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc của nguyễn ái quốc những năm 20_2.pdf
mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ lên cnxh ở việt nam.pdf
phát triển đường lối văn hóa thời kỳ đổi mới.pdf
quy dinh hoc mon dlcm.pdf
quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường của đảng và mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ đi lên cnxh ở việt nam.pdf
tư tưởng kháng chiến kiến quốc.pdf
xây dựng các thiết chế trong hệ thống chính trị.pdf
~$ cương đường lối.pdf
đặc trưng của nền kinh tế xã hội nước ta những năm 1976.pdf
đường lối kháng chiến chóng pháp.pdf
đường lối đối ngoại đổi mới phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.pdf
đề cương chi tiết môn đlcm.pdf
đề cương đường lối.pdf
ND-DLCMDCSVN - Bách Khoa Hà Nội.pdf
đường-lối-cách-mạng-p1.pdf
chuong 1 tx.pdf
chuong 2 tx.pdf
chuong 3 tx.pdf
chuong 4 tx.pdf
chuong 5 tx.pdf
chuong 6.pdf
chuong 7 tx.pdf
chuong 8 tx.pdf
chuong i_đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu.pdf
chuong ii_đường lối đấu tranh giành chính quyền.pdf
chuong iii_đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ.pdf
giáo trình lịch sử đảng cộng sản việt nam dùng trong các trường đại học, cao đẳng.pdf
nội dung ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam hk i (17.18).pdf
on tap đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam .pdf
trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam .pdf
ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam.pdf
ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam hk162.pdf
đe cương môn hoc 6-2015 el.docx
đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam.pdf
đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam 2017.pdf
đề-cương-đường-lối-của-đảng-cộng-sản-việt-nam-1-1 (1).docx
đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam cuối kỳ.pdf
1 mo đau.pdf
20 câu hỏi ôn tập môn dlcmcdcsvn.pdf
chuong 2. iii đảng phát động toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền.pdf
chuong 3. chống pháp đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược (1945-1975).pdf
chuong vii-đường lối xây dựng phát triển văn hóa và các vấn đề xã hội.pdf
chương 1. ii nguyễn ái quốc với quá trình tìm đường giải phóng dân tộc.pdf
chương 1 sự ra đời của đảng cộng sản việt nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng.pdf
chương 2. i ppt đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).pdf
chương 2 đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930-1945.pdf
chương 3.đường lối kháng chiến chống mỹ, thống nhất đất nước (1954-1975).pdf
chương 3 đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ 1945-1975.pdf
chương 4 đường lối công nghiệp hóa.pdf
chương 5 đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.pdf
chương8-1.pdf
chương8-2.pdf
chương8-3.pdf
chương8-4.pdf
chương8-5.pdf
chương8-6.pdf
chương8- đường lối đối ngoại.pdf
giao an dt c5 đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.pdf
giao an dt c6.dlcm đường lối xâydựng hệ thống chính trị.pdf
giao an dt c7. dlcm đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội.pdf
giao an dt c8.dlcm đường lối đối ngoại.pdf
giới hạn ôn tập môn đường lối cách mạng của đcsvn.pdf
hn 6-8 chuyen bien nhan thuc kttt.pdf
qd van hoa.pdf
tóm tăt đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam.pdf
tóm tắt.pdf
ôn tập 3 chương đầu.pdf
ôn tập đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam.pdf
đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam.pdf
đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam full.pdf
đề thi cuối kì đường lối.pdf
chuong i. sự ra đời của đảng cộng sản việt nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng.pdf
chuong iii phan ii đường lối kháng chiến chống mỹ cứu nước, thống nhất tổ quốc.pdf
chuong ii đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).pdf
chuong mo dau.pdf
chương iv đường lối công nghiệp hóa.pdf
chương viii đường lối đối ngoại.pdf
chương vii đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội.pdf
chương vi đường lối xây dựng hệ thống chính trị.pdf
chương v đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.pdf
tài lieu.pdf
bg duong loi cm cua dang csvn.pdf
500tracnghiemtthcm_0299.pdf
bỏ sung d.loi.pdf
cau hoi tu luan tthcm.pdf
câu 18.pdf
câu hỏi giới hạn thi.pdf
câu hỏi và đáp án môn đường lối.pdf
cơ chế quản lý kinh tế.pdf
duong loi cach mang cua dcsvn (de cuong).pdf
duong loi dt gianh cq.pdf
duong lôi kc chống mỹ.pdf
giao trinh duong loi cmdcsvn.pdf
hệ thống quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc của nguyễn ái quốc những năm 20.pdf
hệ thống quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc của nguyễn ái quốc những năm 20_2.pdf
mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ lên cnxh ở việt nam.pdf
phát triển đường lối văn hóa thời kỳ đổi mới.pdf
quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường của đảng và mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ đi lên cnxh ở việt nam.pdf
tư tưởng kháng chiến kiến quốc.pdf
tư tưởng kháng chiến kiến quốc_2.pdf
tư tưởng kháng chiến kiến quốc_3.pdf
xây dựng các thiết chế trong hệ thống chính trị.pdf
đường lối kháng chiến chóng pháp.pdf
đường lối đối ngoại đổi mới phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.pdf
đặc trưng của nền kinh tế xã hội nước ta những năm 1976.pdf
đề cương chi tiết môn đlcm.pdf
đề cương ôn tập môn đường lối .pdf
đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam -1.pdf
đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam -2 .pdf
01 + 02 thanh lap dang dh.pdf
03 chong phap , chong my dh.pdf
bai1 đảng cộng sản việt nam ra đời và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng.pdf
bai2 đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mĩ xam lược.pdf
bai3 đường lối công nghiệp hóa.pdf
dang lanh dao 2 cuoc hang chien dh.pdf
dao duc,nhan van, van hoa chuong trinh dai hoïc.pdf
duong loi cach mang cua dcsvn.pdf
duong loi cnh.pdf
duong loi phat trien kinh te thi truong.pdf
duong loi xay dung he thong chinh tri.pdf
duong loi xay dung van hoa.pdf
dường lối đối ngoại....pdf
huong_dan_on_thi_monlich_su_dang_csvn.pdf
nguon goc...tu tuong ho chi minh dai hoc.pdf
00 thanh lap dang dh.pdf
tthcm.pdf
tu tuong hcm.pdf
tu tuong hcm dai doan ket.pdf
tu tuong ho chi minh.pdf
tu tuong ho chi minh chuong trinh dai hoc - copy.pdf
tu tuong ho chi minh ve cnxh - copy.pdf
chương 1 - sự ra đời của đảng csvn và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng.pdf
chương 2 - đường lối đấu tranh giành chính quyền.pdf
chương 3 - đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ.pdf
chương 4 - đường lối công nghiệp hóa.pdf
chương 5 - đường lối xây dựng nền kttt định hướng xhcn.pdf
chương 7 - đường lối văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội.pdf
32 câu hỏi lịch sử đảng.pdf
90_cau_trac_nghiem_duong_loi_7016.pdf
duong_loi_cach_mang_cua_dang_cong_san_5806.pdf
nv211784_câu hỏi trắc nghiệm.pdf
nv595085_câu hỏi trắc nghiệm.pdf
trac_nghiem_duong_loi_cach_mang_dap_an.pdf
trắc nghiệm lịch sử đảng.pdf
trắc nghiệm đường lối cách mạng của đcs việt nam.pdf
đề cương_p1.jpg
đề cương_p2.jpg
20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam.pdf
[đường lối] 20 câu hỏi ôn tập (kèm đáp án).pdf
bộ đề đầy đủ.pdf
cuối kì k50.pdf
giữa kì.pdf
khoa lý luận chính trị.pdf
ngân hàng câu hỏi môn đường lối cm của dcsvn.pdf
trả lời câu hỏi đường lối cmđcs.pdf
đề cuối kì cô thủy.jpg
đề cương.pdf
đề thi cuối kỳ.pdf
đề thi cuối kỳ 2.pdf
đề thi cuối kỳ 3.pdf
đề thi cuối kỳ 4.pdf
đề thi cuối kỳ 5.pdf
đề thi cuối kỳ 6.pdf
đề thi cuối kỳ 7.pdf
đề thi cuối kỳ 8.pdf
đề thi cuối kỳ 9.pdf
đề thi cuối kỳ 10.pdf
đề thi môn đường lối.pdf
2u9gw39.jpg
thi cuoi hoc ki - duong loi cach mang dcsvn (khoa 2011).pdf
thi cuoi hoc ki - duong loi cach mang dcsvn (khoa 2012).pdf
thi cuoi hoc ki - duong loi cm cua dcsvn (khoa 2009).pdf
thi cuoi hoc ki - duong loi cm cua dcsvn (khoa 2010).pdf
thi cuối kỳ hè 2017.jpg
dlcm cua dang csvn ky 2 2013 - 2014.odt

Giới thiệu, nội dung môn học

Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về đường lối của Đảng trong suốt tiến trình của cách mạng Việt Nam. Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ của đất nước. Giúp sinh viên có cơ sở vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội… theo đường lối của Đảng. Nội dung tóm tắt môn học Chương I: Sự ra đời của của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội Chương VIII: Đường lối đối ngoại

Kết quả cần đạt được

Về kiến thức: Sau khi học xong môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh viên phải: (1) Phân tích được quá trình hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam. (2) Phân tích được nội dung cơ bản của mỗi đường lối và một số chính sách của Đảng trong quá trình cách mạng. (3) Đánh giá được hiệu quả của việc thực hiện mỗi đường lối. - Về kỹ năng: (1) Rèn luyện năng lực tư duy độc lập trong nghiên cứu, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề. (2) Vận dụng kiến thức đã học để chủ động, tích cực nhận thức những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. (3) Có kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả nghiên cứu - Về thái độ: (1) Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. (2) Quyết tâm phấn đấu thực hiện đường lối cách mạng của Đảng. (3) Có thái độ nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu khoa học, tự rèn luyện bản thân trở thành người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tài liệu tham khảo

3.1. Sách, Giáo trình chính: 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013. 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho các trường đại học và cao đẳng), tái bản lần thứ nhất, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006. 3. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006. 3.2. Sách tham khảo: 4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập (54 tập), Nxb. chính trị quốc gia, Hà Nội. 5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005. 6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006. 7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011. 8. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996. 9. Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995. 10. Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 1 (1995), Nxb từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội. 11. Ban tư tưởng – văn hóa Trung ương, Chuyên đề nghiên cứu nghị quyết Đại hội X của Đảng (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
Hỏi Đáp Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng.Pdf