Dự Báo Phát Triển Kinh Tế Xã Hôi Bài giảng Bài tập

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương 1.db tại sao cần nghiên cứu dự báo kinh tế kinh doanh.pdf
chương 2.db các phương pháp dự báo.pdf
chương 3.db dự báo bằng phương pháp thời vụ.pdf
chương 5.db dự báo bằng mô hình tăng trưởng bão hoà.pdf
chương 6.db dự báo bằng mô hình nhân tố.pdf
chương 7.db dự báo bằng mô hình cân đối liên ngành (io).pdf
chương 8.db dự báo bằng phương pháp chuyên gia.pdf
baitapdb.end.pdf
chi-so-thoi-vu.xlsx
tổng hợp đề thi dự báo kinh tế và kinh doanh 3tc kỳ 3 năm 2013.pdf
vd. chuong2.xls
vd.dieuhoa.1.xlsx
vd.sanmu.xls
vd.winter.xls
vdgiaotrinh.xls
vdgt.pp chi so.xls
vi du chuong 2.gt.xls