Tài liệu Đồ Họa Máy Tính

Co3059_Dohoamaytinh.Pdf
Co3059_Dohoamaytinh_Edward Angel, Interactive Computer Graphics - A Top-Down Approach With Opengl.Pdf

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

2dviewing.pdf
3d-introduction.pdf
areafilling.pdf
clipping.pdf
computergraphicsprimitives.pdf
cprogramminghelp.pdf
hiddensurfaceremoval.pdf
illumination-shading.pdf
index.htm
introduction.pdf
linedrawing.pdf
projection.pdf
transf2d.pdf
transf3d.pdf
viewingtransf.pdf