Định Mức Kinh Tế Kỹ Thuật Đề thi Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

tc.dmktkt chuong1 hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học.pdf
tc.dmktkt chuong 2 bản chất kinh tế và nhiệm vụ của định mức tiêu dùng nguyên vật liệu.pdf
tc.dmktkt chuong 3 hệ thống mức, tiêu chuẩn hao phí nguyên vật liệu và chỉ tiêu sử dụng.pdf
tc.dmktkt chuong 4 thành phần và cơ cấu của mức tiêu dùng.pdf
tc.dmktkt chuong 5 phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu.pdf
tc.dmktkt chuong 6 tổ chức và quản lý công tác định mức ở doanh nghiệp.pdf
tc.dmktkt chuong 7 tiêu chuẩn hóa.pdf
tc.dmktkt chuong 8 quản lý chất lượng sản phẩm.pdf
tc.dmktkt chuong 9 quản lý chất lượng theo iso 9000.pdf
tc.dmktkt chuong 10,11,12 phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu.pdf
tc.dmktkt chuong 13 nhiệm vụ và phương pháp phân tích hiệu quả của mức tiêu dùng và sử dụng nguyên vật liệu.pdf
tc.dmktkt chuong 14 phân tích hiệu quả áp dụng mức tiên t và các biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu.pdf
tc.dmktkt chuong 15 thương phẩm học.pdf
đề cương định mức ktkt (59 câu).pdf
wp_000214.jpg
wp_000219.jpg
wp_000220.jpg
wp_000221.jpg
wp_000222.jpg