Điều Khiển Thông Minh Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Huỳnh Thái Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong01_giới thiệu.pdf
chuong02_lý thuyết logic mờ.pdf
chuong03_điều khiển mờ.pdf
chuong04_mạng thần kinh.pdf
chuong05_ứng dụng mạng thần kinh.pdf
bai_tap_chuong_4.pdf
dap_an_de_thi_nmdktm_gk1_1314.pdf
dap_an_de_thi_nmdktm_hk2_1112.pdf
dap_an_de_thi_nmdktm_hk2_1213.pdf
de_thi_nmdktm_gk2_1112_dap_an.pdf
de_thi_nmdktm_gk2_1213_dap_an.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Lý thuyết logic mờ Chương 3: Điều khiển Chương 4: Mạng thần kinh Chương 5: Nhận dạng và điều khiển dùng mạng thần kinh Chương 6: Các ứng dụng điều khiển thông minh Tài liệu tham khảo [1] Antsaklis P.J. (1993), Defining Intelligent Control , Report of the Task Force on Intelligent Control, IEEE Control Systems Society. [2] Akli P J (1997) “I lli Cl”El di f [2] Antsaklis P.J. (1997), “Intelligent Control”, Encyclopediaof Electrical and Electronics Engineering, John Wiley @ Sons, Inc. [3] Passino K.M. (2001) “Intelligent Control: An Overview of Techniques”, Chapter in Perspectives in Control: New Concepts and Applications IEEE Press NJ Concepts and Applications, IEEE Press, NJ. [4] Passino K.M. (1993), “Bridging the gap between conventional and intelligent control”, IEEE Trans. Control St Systems. [5] Abus J.S. (1991), “Outline for a theory of intelligence”, IEEE
Artificial-Intelligence-Fuzzy-Logic-Tool-Box.Pdf
Fuzzy-Logic-Use-Matlab1.Pdf
Fuzzy-Probabilities.Pdf
Fuzzy Control - Điều Khiển Thông Minh.Pdf
Kevin M. Passino - Biomimicry For Optimization, Control.Pdf
Matlab-Learning-Fuzzy-Logic.Pdf
Neural-And-Fuzzy-Logic-Control.Pdf
Điều Khiển Thông Minh.Pdf