Điện Tử Và Máy Tính Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Ts Lê Chí Thông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ece01_introduction to electrical and computer engineering.pdf
ece02_basic circuit laws.pdf
ece03_electrical circuit analysics .pdf
ece04_diodes.pdf
ece05_digital circuits.pdf
classwork1.pdf
ece_110_hw1.pdf
ece_110_hw1.pdf
ece_110_hw2.pdf
ece_110_hw3.pdf
ece_110_hw4.pdf
ece_110_hw4.pdf
ece_110_hw5.pdf
ece_110_hw5.pdf
hw_digital_1.pdf
hw_digital_1.pdf
hw_digital_2.pdf
intro to ece_hw1.pdf
intro to ece_hw2.pdf
intro to ece_hw2.pdf
intro to ece_hw3.pdf
intro to ece_hw4.pdf
intro to ece_hw assigment 1.pdf
intro to ece_hw assigment 1.pdf
intro to ece_hw assigment 2.pdf
intro to ece_hw assigment 3.pdf
intro to ece_hw assigment 4.pdf
intro to ece_problems_part 1.pdf
intro to ece_problems_part 1.pdf
151-ece-2-midterm-solution.pdf
151-ece-final-solution.pdf
2012-03_intro to ece_final.pdf
2013-04_intro to ece_final.pdf
2013-09_intro to ece_final.pdf
2013-11-07_intro to ece_midterm.pdf
2014-01_intro to ece_final.pdf
2014-04_intro to ece_midterm.pdf
2014-10_ece_midterm (1).pdf
2014-10_ece_midterm (2).pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học nhằm cung cấp cho các sinh viên đại học ngành điện - điện tử: - Các khái niệm về linh kiện và mạch điện tương tự và số, về xử lý tín hiệu, ứng dụng trong kỹ thuật điện và điện tử. - Cung cấp các hiểu biết về ngành và làm cơ sở cho việc chọn ngành nếu có. - Giúp sinh viên độc lập trong học tập, trong suy nghĩ sáng tạo và làm việc nhóm. Chương 1: ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN - BASIC CIRCUIT LAWS 1.1. Định luật Ohm. Ohm's law 1.2. Định luật Kirchhoff. Kirchhoff's laws Chương 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN - CIRCUIT ANALYSIS 2.1. Định luật phân chia áp và dòng. - Divider rules 2.2. Đặc tuyến VA của linh kiện. IV characteristics 2.3. Phương pháp điện áp nút.- Nodal analysis 2.4. Phương pháp dòng điện vòng.- Loop analysis 2.5. Nguồn Thevenin và Norton.- Thevenin and Norton sources Chương 3: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ - ELECTRONICS DEVICES 3.1 Diode - Diodes 3.2 BJT - Bipolar Junction Transitor (BJT) Chương 4: MẠCH SỐ - DIGITAL CIRCUIT ANALYSIS 4.1 Hàm đại số Boole.- Boolean expressions 4.2 Bảng giá trị. - Truth tables 4.3 Thiết kế mạch số. - Logic design Phần thí nghiệm: Lab 1: Power supply and measurements Lab 2: Ohm’s law and Kirchhoff’s laws Lab 3: Diodes and LEDs Lab 4: Transistors as current amplifiers Lab 5: Transistors as switches

Tài liệu tham khảo

[1] J.D. Irwin, D.V. Kerns, Introduction to Electrical Engineering, Pearson Publisher. [2] A.S. Sedra and K.C. Smith, Microelectronic Circuits, 5 th edition, Oxford University Press. [3] Charles H. Roth, Jr. and Larry L. Kinney, Fundamentals of Logic Design, Sixth Edition, Cengage Learning