Dao Động Cơ Học Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lê Đình Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

coursdynamique.pdf
coursdynamiquechap1.pdf
coursdynamiquechap2.pdf
coursdynamiquechap3.pdf
coursdynamiquechap4.pdf
coursdynamiquechap5.pdf
coursdynamiquechap6.pdf
coursdynamiquechap7.pdf
coursdynamiquechap8.pdf
coursdynamiqueintro.pdf
lecture_1 introduction.pdf
lecture_2 harmonic motion & deq.pdf
lecture_4 equivalent m&k.pdf
lecture_5 energy method.pdf
lecture_6 sdof damped vibration.pdf
lecture_7 log decrement.pdf
lecture_8 sdof forced vibration, no damping.pdf
lecture_10 base excitation & displacement transmissibility.pdf
lecture_12 sdof- periodic input, fourier series.pdf
lecture_15 intro to matrices.pdf
lecture_16 twodof system free vibration.pdf
lecture_17 multiple dof free vibration.pdf
lecture_19 dof forced response.pdf
lecture_20 tuned mass damper.pdf
lecture_21 general mdof system.pdf
matlab-and-simulink.pdf
me3700syllabusfall07.pdf
me22457_chapter10_012703_macl.pdf
mech458-week02-basicsofmechanicalvibrations-sixperpage_000.pdf
mechanical vibration.pdf
ch1.pdf
ch2.pdf
ch3.pdf
ch4.pdf
ch5.pdf
ch7.pdf
ch8.pdf
ch10.pdf
mech300g_final_sol_07.pdf
mech300g_midterm_sol_07.pdf
problem_set_2.pdf
đề thi dao động cơ học 2012.jpg
Foundation Vibration Analysis (Wolf-Deeks).Pdf
Mechanical Vibration_2008.Pdf
Schaum S Outline Of Mechanical Vibrations.Pdf
Vibration Analysis Of Rotating Equipment.Pdf