Đàm Phán Và Ký Kết Hợp Đồng Kinh Tế Đề thi Bài giảng

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Lý thuyết - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương 1- đf -đầy đủ đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế và kinh doanh quốc tế.pdf
chương 2 tổ chức đàm phán.pdf
chương 3.1.2 đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế và kinh doanh quốc tế.pdf
chương 3 kt mở đầu và kết thúc đàm phán.pdf
chương 3 kỹ thuật cơ bản trong đàm phán kt kdqt.pdf
chương 4 - p1 nghệ thuật đàm phán kinh doanh quốc tế.pdf
chương 5 - phần 2 so sánh vh phương đông và phương tây.pdf
chương 6 hợp đồng đàm phán.pdf
dam phan.pdf
kỹ năng giao dịch và đàm phán kinh doanh.pdf
tra_loi_cau_hoi_mon_dam_phan[1].pdf
de 2 ky 3 nam 2014.jpg
de cuong va dap an dam phan va ky ket hop dong kt-kdqt (34 cau).pdf