Đề thi Đại Số

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

12509324_813416168785352_5838630424783995755_n.jpg
13336076_661658980649052_7210670921123057418_n.jpg
13921011_934074760052825_8993334930085868615_n.jpg
14433141_979894645470836_3038476717734588990_n.jpg
14440884_979625472164420_622166078449536403_n.jpg
14492557_985049561622011_8905482687982755647_n.jpg
15578635_1791327977859030_2515752442907258879_n.jpg
15965837_285217055226946_8527732233921170245_n.jpg
19105689_830323780467740_5412914497032563539_n.jpg
19113563_830323777134407_4326711667709756812_n.jpg
dai so k61- de 1.jpg
dai so k61 - de 2.jpg
de cuoi ki dai so - 20131.jpg
de thi dai so -giua ky 20141 -de 1,2.pdf
de thi dai so-giua ky 20141-de 3,4.pdf
de thi thu cuoi ky dai so.jpg
ds_2016.jpg
ds_2018_thi_thu.jpg
giai dai so de 7 k60 .pdf
giai de 7 dai so k60.pdf
giữa kỳ 2015-2016.jpg
k59 - đái số 07.pdf
k59 -đại số 01.pdf
k59 -đại số 03.pdf
k59 -đại số 05.pdf
đáp án đề 1,2 giữa kỳ 20142015.pdf
đáp án đề 3,4 giữa kỳ 20142015.pdf
đại số - giữa kỳ - k59 - đề 1.jpg
đại số - giữa kỳ - k59 - đề 3.jpg
đại số - giữa kỳ - k59 - đề 7.jpg
đại số _ gt1 (thi thử 20171) 25498199_579053265768778_7676772870822265480_n.jpg
đại số _ gt1 (thi thử 20171) 25507774_579053302435441_8703703337199839149_n.jpg
đại số _ gt1 (thi thử 20171) da.pdf
đề thi cuối kỳ đại số - học kỳ 20132.pdf
đề thi đại số - kỹ sư tài năng k56 - k57.pdf