Đại Số B1 Linear Algebra Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Lê Văn Luyện - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Lê Văn Hợp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1_ma tran va he phuong trinh tuyen tinh.pdf
chuong 2_dinh thuc.pdf
chuong 3_khong gian vecto.pdf
chuong 4_anh xa tuyen tinh.pdf
0. de cuong mon hoc.pdf
1.ma tran va he phuong trinh tuyen tinh.pdf
2.cac phep toan ma tran - ma tran kha nghich.pdf
3.dinh thuc ma tran vuong.pdf
4.khong gian vector rn.pdf
5. anh xa tuyen tinh.pdf
6. noi dung on thi.pdf
8.de cuong toan dai so b1 (dstt).pdf
9.noi dung on thi toan dai so b1.pdf
[2016 - 2017] [hk3] [tth003] doi sk b1.txt
chuong 1-a2dh.pdf
chuong 2-a2dh.pdf
chuong 3-a2dh.pdf
chuong 4-a2dh.pdf
0. nsi dung on thi.pdf
5. một số lệnh cơ bản.pdf
7. c2 định thức.pdf
8. c3 không gian vectơ.pdf
9. c4 ánh xạ tuyến tính.pdf
đại số tuyến tính_cntt_hk2_2015_2016_bai tap.pdf
6.bai tap dai so b1 (dstt).pdf
7. bai tap.pdf
7.huong dan bai tap dai so b1 (dstt).pdf
8. dap an.pdf
9. bai tap tham khqo.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2009.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2011.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2012.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2013.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2014.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

��MA TR�N. H� PH��NG TR�NH TUY�N T�NH 1. Ma tr�n. Ma tr�n vu�ng. Ma tr�n 0. 2. C�c ph�p bi�n �i s� c�p tr�n d�ng. S� t��ng ��ng d�ng. 3. H� ph��ng tr�nh tuy�n t�nh. Nghi�m c�a h� ph��ng tr�nh tuy�n t�nh. 4. i�u ki�n chu�n h�a c�t. Ph��ng ph�p Gauss - Jordan. 5. C�t b�n chu�n. Ph��ng ph�p Gauss. 6. H� ph��ng tr�nh tuy�n t�nh ch�a tham s�. 7. Ma tr�n d�ng b�c thang v� d�ng b�c thang r�t g�n. 8. H�ng c�a ma tr�n. 9. �nh l� Kronecker-Capelli. C�C PH�P TO�N MA TR�N. MA TR�N VU�NG KH� NGH�CH 1. Ph�p chuy�n v� ma tr�n. 2. Ph�p nh�n s� th�c v�i ma tr�n 3. Ph�p c�ng ma tr�n. 4. Ph�p nh�n ma tr�n. 5. T�nh ch�t c�c ph�p to�n ma tr�n. 6. Ma tr�n vu�ng. C�c ph�p to�n tr�n ma tr�n vu�ng. 7. C�c ma tr�n vu�ng �c bi�t. 8. S� kh� ngh�ch c�a ma tr�n vu�ng. Nh�n di�n s� kh� ngh�ch. 9. Ph��ng ph�p Gauss - Jordan t�m ma tr�n ngh�ch �o. 10. T�nh ch�t c�a s� kh� ngh�ch. 11. Gi�i ph��ng tr�nh ma tr�n �ng d�ng ma tr�n kh� ngh�ch. �NH TH�C MA TR�N VU�NG 1. �nh th�c ma tr�n vu�ng. 2. Ma tr�n �ng th�a. H� s� �ng th�a. 3. �nh th�c ma tr�n c�p n. 4. T�m nhanh �nh th�c c�a ma tr�n �c bi�t. 5. �nh th�c v� c�c ph�p bi�n �i s� c�p tr�n c�t. 6. T�nh ma tr�n ngh�ch �o �ng d�ng �nh th�c. 7. Qui t�c Cramer.