Cung Cấp Điện Cho Xí Nghiệp Công Nghiệp Và Dân Dụng Đề thi Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1-cac phan tu.pdf
c1_tong quan.pdf
c5_chon_mbabkel lựa chọn máy biến áp.pdf
c6_buq bù công suất phản kháng.pdf
gioi thieu mon hoc_2.pdf
dap_an_7-6_2014.pdf
giuaky22-3-14.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống cung cấp điện cho các xí nghiệp công nghiệp và các công trình dân dụng bao gồm: Các phương pháp xác định phụ tải Cách lựa chọn trạm và nguồn dự phòng Các phương pháp chọn dây Lựa chọn khí cụ điện-tính toán bù công suất phản kháng-hệ thống đo lường, điều khiển tự động-các vấn đề về chất lượng điện năng. Ngoài ra môn học cũng giới thiệu về tự động hóa thiết kế cung cấp điện và một vài phần mềm tiêu biểu. Nội dung 1. Tổng quan về hệ thống cung cấp điện 1.1. Khái niệm cơ bản hệ thống cung v ấp điện 1.2. Điện áp hệ thống cung cấp điện 1.3. Điều khiển hệ thống cung cấp điện 1.4. Cấu trúc hệ th ống cung cấp điện 1.5. Các loại phụ tải trong hệ thống cung cấp điện 2. Phụ tải tính toán c ủa mạng điện công nghiệp 2.1. Đồ thị phụ tải -Các chỉ tiêu đồ thị phụ tải 2.2. Mô tả phụ tải bằng các biểu thức toán học. 2.3. Phụ tải tính toán các lưới điện công nghiệp 2.4. Các phương pháp xác đ ịnh phụ tải tính toán 2.5. Tính toán phụ tải hệ thống chiếu sáng 2.6. Xác định phụ tải đỉnh. 2.7. Xác định phụ tải thiết bị điện áp trên 1 kV. 3. Phụ tải tính toán mạng điện sinh hoạt thành phố 3.1. Phụ tải tính toán nhà ở 3.2. Phụ tải tính toán tòa nhà công cộng 3.3. Phụ tải tính toán lưới điện phân phối dưới 1 kV. 3.4. Phụ tải tính toán lưới điện thành phố 6…22 kV 4. Sơ đồ kết nối hệ thống cung cấp điện 4.1. Tổng quan 4.2. Lựa chọn điện áp định mức. 4.3. Nguồn điện điện áp trên 1kV 4.4. Nguyên tắc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện 4.5. Sơ đồ lưới điện cao áp trong nhà máy công nghiệp 4.6. Sơ đồ lưới điện phân phối điện áp dưới 1kV 5. Lựa chọn trạm và nguồn dự phòng cho hệ thống cung cấp điện 5.1. Tổng quan 5.2. Tâm phụ tải 5.3. Tải cho phép của MBA theo nhiệt độ 5.4. Lựa chọn MBA trạm hạ áp chính 5.5. Nguyên tắc lựa chọn công suất và số lượng MBA phân xưởng 5.6. Các nguồn dự phòng 6. Lựa chọn dây dẫn và khí cụ điện. 6.1. Ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện-Các phương pháp tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện 6.2. Lựa chọn thiết bị và khí cụ điện áp trên 1kV 6.3. Lựa chọn thiết bị điện áp dướI 1 kV 6.4. Các phương pháp đi dây Các phương pháp chọn dây trong hệ thống cung cấp điện 7. Bù công suất phản kháng trong lưới điện cung cấp 7.1. Tổng quan về bù công suất phản kháng 7.2. Những tải công suất phản kháng chính trong công nghiệp 7.3. Thiết bị bù công suất phản kháng 7.4. Tính toán dung lượng và phân bố thiết bị bù trong lưới cung cấp điện công nghiệp 7.5. Điều chỉnh dung lượng bù công suất phản kháng 8. Hệ thống tự động hóa đo lường và điều khiển trong hệ thống cung cấp điện 8.1. Những yêu cầu cơ bản đối với hệ thống tự động hóa đo lường và điều khiển 8.2. Hệ thống tự động đo lường 8.3. Hệ thống tự động hiệu chỉnh và điều khiển 8.4. Hệ thống Scada 9. Chất lượng điện năng trong lưới điện cung cấp 9.1. Thông số của chất lượng điện năng 9.2. Ảnh hưởng của chất lượng điện năng lên hoạt động của phụ tải. 9.3. Hiệu chỉnh các thông số của chất lượng điện năng 9.4. Độ tin cậy cung cấp điện 10. Tự động hóa thiết kế cung cấp điện 10.1. Khái niệm chung 10.2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một vài phần mềm thiết kế cung cấp điện.

Tài liệu tham khảo

[1] Cung cấp điện cho xí nghiệp và tòa nhà cao tầng****, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật Hà nội [2] Mạng cung cấp và phân phối điện, Bùi Ngọc Thư, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật Hà nội 2002 [3] Tính toán thiết kế cấp điện***, Ngô Hồng Quang, nhà xuất bản giáo dục. [4] Hướng dẫn thiêt kế lắp đặt điện theo IEC, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật Hà nội 2001 [5] Principle and design of low voltage systems, Teo Cheng Yu, Byte Power Publication, 1997
Electric Power Distribution Handbook.Pdf
Electrical Installation Guide – Schneider Electric.Pdf
Mba_Siemens Power Engineering Guide.Pdf
Thiết Kế Cấp Điện - Tg Ngô Hồng Quang _ Vũ Văn Tẩm - Nxb.Pdf