Công Nghệ Vật Liệu Trong Y Sinh Học Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Ta Thi Phuong Hoa - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bio-material.mmap
composite.mmap
công nghệ vật liệu trong y sinh học.pdf
lecture. biomaterials.part 1(1).tphoa.pdf
lecture. biomaterials.part 1(2). tphoa.pdf
lecture. biomaterials.part 1(3). tphoa.pdf
lecture. biomaterials.part 1(4).pdf
lecture. biomaterials.part 1(4). tphoa.pdf
lecture. biomaterials.part 1(5).pdf
lecture. biomaterials.part 1(6)2.pdf
lecture. biomaterials.part 2(2).pdf
vật liệu sinh học.mmap
concept_checks.pdf
concept check.pdf
questions part 1(1).pdf
questions part 1(2).pdf
questions part 1(3).pdf
Fracture Treatment.Pdf