Cơ Sở Tự Động (Fundamentals Of Automatic Control) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Huỳnh Thái Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ths Nguyễn Đức Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1_cstd_giới thiệu hệ thống tự động.pdf
chuong2_cstd_ mô hình toán học hệ thống liên tục.pdf
chuong3_cstd_đặc tính động học.pdf
chuong4_cstd_khảo sát tính ổn định của hệ thống.pdf
chuong5_cstd_chất lượng hệ thống điều khiển.pdf
chuong6_cstd_thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục.pdf
chuong7_cstd_mô tả toán học hệ rời rạc.pdf
chuong8_cstd_phân tích hệ rời rạc.pdf
chuong9_cstd_thiết kế hệ rời rạc.pdf
c1 giới thiệu về hệ thống điều khiển tự động.pdf
c1 giới thiệu về hệ thống điều khiển tự động.pptx.pdf
c2 mô hình toán học hệ thống liên tục.pdf
c2 mô hình toán học hệ thống liên tục.pptx.pdf
c6a thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục.pdf
c6a thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục.pptx.pdf
c6b thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục.pdf
c6b thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục.pptx.pdf
c8a phân tích hệ rời rạc.pdf
c8a phân tích hệ rời rạc.pptx.pdf
lý thuyết điều khiển tự động.pdf
2b.pdf
7-24kou.pdf
baitap_chuong2.pdf
baitap_chuong34.pdf
baitap_chuong56.pdf
baitap_chuong56_giai.pdf
baitap_chuong78.pdf
baitap_chuong78_giai.pdf
bai tncstd_1.pdf
bai tncstd_2.pdf
bai tncstd_3.pdf
bai tncstd_4.pdf
bai tncstd_5.pdf
bodediagram.pdf
bosungjury.pdf
bt.pdf
btl-đktđ.pdf
csdktd_chuong2.pdf
csdktd_chuong34.pdf
csdktd_chuong56.pdf
csdktd_chuong78.pdf
fundctrlsys_chapter6_exercise.pdf
homework_01_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_02_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_03_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_04_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_05_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_06_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_07_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_08_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_09_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_10_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_11_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_13_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_15_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_17_fundctrlsys_fall2013.pdf
đáp ứng quá độ.pdf
b2.mdl
bai1.m
bai2.m
matlab.pdf
pid_sim.mdl.autosave
bt_c1.pdf
152_ee2019_a01_cosotudong.pdf
152_ee2019_z3cd_cosotudong.pdf
162_ee2019_l0708_cosodktudong.pdf
162_ee2019_tn2_cosodieukhientudong.pdf
172_ee2019_cosodieukhientudong_1.pdf
181_ee2019_cosodieukhientudong.pdf
409001_dd1633_dt- 409001_dd1633_dt- đáp án đề thi cuối kỳ 1 2010-2011.pdf
409001_dd1633_dt- 409001_dd1633_dt- đáp án đề thi cuối kỳ 1 2011-2012.pdf
409001_dd1633_dt- 409001_dd1633_dt- đáp án đề thi cuối kỳ 1 2012-2013.pdf
409001_dd1633_dt- 409001_dd1633_dt- đề thi cuối kỳ 1 2010-2011.pdf
409001_dd1633_dt- 409001_dd1633_dt- đề thi cuối kỳ 1 2011-2012.pdf
dap_an_de_thi_cstd_gk1_1011.pdf
dap_an_de_thi_cstd_gk1_1213.pdf
dap_an_de_thi_cstd_hk1_1011.pdf
dap_an_de_thi_cstd_hk1_1213.pdf
dap_an_de_thi_cuoi_ky_cstd_hk1_10_11.pdf
dap_an_dethi_cstd_gk1_1112.pdf
de_thi_cstd_hk1_1011.pdf
de_thi_cstd_hk1_1112.pdf
de_thi_cstd_hk1_1213-1.pdf
de_thi_cstd_hk1_1213.pdf
de_thi_hk1_1011.pdf
dethi_cstd_gk1_2011_2012.pdf
de thi_cstd_hk1_1011.pdf
de thi_cstd_hk2_1617_dapan.pdf
de thi_cstd_hk2_1718_dapan.pdf
de thi_ltdktd_hk2_0506.pdf
de thi_ltdktd_hk2_0708.pdf
de thi_ltdktd_hk2_0809.pdf
de thi_ltdktd_hk2_0910.pdf
dethidapan_cstd_1718.pdf
de thi giua ky 2012.pdf
dethigk_csdktd.pdf
final-dsp-2011vietnamese.pdf
finaldsp10-11.pdf
imag0189.jpg
imag0193.jpg
mid-dsp-vietnamese.pdf
middsp10-11.pdf
ngân hàng câu hỏi thi ltdktd.pdf
đề thi 2010.jpg
đề thi 2011.jpg
de thi co so dktu dong 6- 2005_1.pdf
dethi co so dk tu donglop bang 2 ngay 28-01-08.pdf
dethi co so dk tu dong ngay 11-01-08 (2).pdf
đề thi cơ sở tự động spkt.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển kỹ thuật trong miền thời gian và miền tần số bằng công cụ toán học. Sinh viên được hướng dẫn xét các hệ thống trong miền liên tục và miền rời rạc, nhưng tập trung chủ yếu là các vấn đề trong miền liên tục. Môn học thuộc lĩnh vực lý thuyết điều khiển, và là những cơ sở cơ bản nhất của lý thuyết hệ thống điều khiển được ứng dụng cho kỹ thuật. Các phương pháp được đề cập đến để phân tích và tổng hợp hệ thống là phương pháp kinh điển và phương pháp không gian trạng thái. Sinh viên được làm quen với phương pháp sử dụng phần mềm Matlab dùng để mô phỏng và tổng hợp hệ thống PHẦN I. HỆ THỐNG ĐKTĐ TUYẾN TÍNH LIÊN TỤC Chương 1: Mô tả toán học hệ thống ĐKTĐ liên tục LT6 1.1. Khái niệm chung 1.1.1. Sơ đồ khối hệ thống ĐKTĐ điển hình. 1.1.2. Nguyên tắc xây dựng và phân loại hệ thống ĐKTĐ 1.2. Các phương pháp mô tả toán học hệ thống ĐKTĐ. 1.2.1. Hàm truyền đạt 1.2.2. Hệ phương trình trạng thái 1.2.3. Mối quan hệ giữa các phương pháp mô tả 1.3. Các quy tắc biến đổi sơ đồ khối 1.4. Graph tín hiệu Chương 2: Đặc tính của các khâu cơ bản và của hệ thống ĐKTĐ liên tục LT3 2.1. Khái niệm chung 2.2. Đặc tính tần số 2.3. Đặc tính thời gian 2.4. Các khâu động học cơ bản 2.4.1. Khâu nguyên hàm 2.4.1. Khâu tích phân 2.4.2. Khâu vi phân 2.4.3. Khâu trễ. Chương 3: Khảo sát tính ổn định của hệ thống ĐKTĐ liên tục LT6 3.1. Khái niệm chung 3.2. Tiêu chuẩn ổn định đại số 3.2.1. Điều kiện cần 3.2.2. Tiêu chuẩn Routh 3.2.3. Tiêu chuẩn Hurwitz 3.3. Tiêu chuẩn ổn định tần số 3.3.1. Tiêu chuẩn Mikhailov 3.3.2. Tiêu chuẩn Nyquyst 3.4. Phương pháp quỹ đạo nghiệm số 3.5. Phương pháp phân chia miền D 3.6. Độ dự trữ ổn định Chương 4: Khảo sát chất lượng hệ thống ĐKTĐ liên tục LT3 4.1. Khái niệm chung 4.2. Tiêu chuẩn tích phân 4.3. Đánh giá chất lượng quá trình quá độ 4.4. Đánh giá chất lượng quá trình xác lập Chương 5: Tổng hợp hệ thống ĐKTĐ liên tục LT6 5.1. Khái niệm chung 5.2. Các phương pháp hiệu chỉnh hệ thống 5.2.1. Hiệu chỉnh nối tiếp 5.2.2. Hiệu chỉnh song song dạng phản hồi phụ 5.2.3. Hiệu chỉnh hỗn hợp 5.3. Các bộ điều khiển chuẩn 5.3.1. Bộ điều khiển P 5.3.2. Bộ điều khiển I 5.3.3. Bộ điều khiển PI 5.3.4. Bộ điều khiển PD 5.3.5. Bộ điều khiển PID 5.4. Tổng hợp hệ thống tuyến tính trong không gian trạng thái 5.5.1. Tính điều khiển được 5.5.2. Tính quan sát được PHẦN II. HỆ THỐNG ĐKTĐ TUYẾN TÍNH RỜI RẠC Chương 6: Mô tả toán học hệ thống ĐKTĐ rời rạc LT6 6.1. Giới thiệu chung 6.2. Sơ đồ khối 6.3. Mô tả toán học hệ thống rời rạc tuyến tính 6.3.1. Biến đổi Z 6.3.2. Mô tả toán học bằng phương trình sai phân 6.3.3. Mô tả trong không gian trạng thái 6.3.4. Quan hệ giữa các phương pháp mô tả 6.4. Hàm truyền đạt trong hệ rời rạc 6.4.1. Hàm truyền đạt của hệ hở 6.4.2. Hàm truyền đạt của hệ kín Chương 7: Phân tích và thiết kế hệ thống ĐKTĐ rời rạc LT7/KT2 7.1. Khái niệm chung 7.2. Tiêu chuẩn ổn định đại số 7.2.1. Phương pháp biến đổi song tuyến tính 7.2.2. Tiêu chuẩn Jury 7.3. Tiêu chuẩn ổn định tần số 7.3.1. Tiêu chuẩn nguyên lý góc quay 7.3.2. Tiêu chuẩn Nyquyst 7.4. Đánh giá chất lượng hệ thống ĐKTĐ rời rạc tuyến tính 7.4.1. Chất lượng hệ thống rời rạc ở quá trình quá độ 7.4.2. Chất lượng hệ thống rời rạc ở quá trình xác lập 7.5. Các phương pháp tổng hợp hệ thống rời rạc kín 7.5.1. Tổng hợp hệ thống dựa trên phương trình sai phân 7.5.2. Thiết kế hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái 7.5.3. Tổng hợp bộ điều khiển PID số 7.6. Tổng hợp bộ điều khiển có độ ổn định vô hạn

Kết quả cần đạt được

Kiến thức: Phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển kỹ thuật trong miền thời gian và miền tần số bằng công cụ toán học Kỹ năng: Tổng hợp và thiết kế các hệ thống điều khiển trên lý thuyết và mô phỏng bằng phần mềm Matlab Thái độ, chuyên cần: Kiến thức: Lý thuyết điều khiển tự động kinh điển Kỹ năng nhận thức: Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển Kỹ năng chuyên môn: 1. Khái niệm về hệ thống điều khiển vòng hở và vòng kín 2. Xây dựng hàm truyền và phương trình trạng thái mô tả hệ thống điều khiển liên tục và rời rạc; 3. Tính hàm truyền tương đương của hệ thống dùng phương pháp đại số sơ đồ khối và sơ đồ dòng tín hiệu; 4. Phân tích đặc tính động học của hệ thống điều khiển trong miền thời gian và miền tần số; 5. Đánh giá tính ổn định của hệ thống điều khiển; 6. Đánh giá chất lượng quá độ và xác lập của hệ thống điều khiển; 7. Đánh giá tính điều khiển được và quan sát được của hệ thống điều khiển; 8. Thiết kế bộ điều khiển sớm pha, trể pha, sớm trể pha dùng phương pháp quỹ đạo nghiệm số, đặc tính tần số. 9. Thiết kế bộ điều khiển PID dùng phương pháp đặc tính tần số, Zeigler-Nichols. 10. Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái dùng phương pháp phân bố cực. Kỹ năng chuyển đổi 1. Sử dụng phần mềm Matlab trong phân tích và thiết kế hệ thống tự động 2. Khả năng nghiên cứu về lý thuyết điều khiển tự động

Tài liệu tham khảo

Học liệu bắt buộc: Sách, giáo trình chính: Bài giảng Cơ sở điều khiển tự động – Vũ Anh Đào – Đặng Hoài Bắc - 1/2009 Học liệu tham khảo: Lý thuyết Điều khiển tự động, Phạm Công Ngô, NXB KHKT, 2001 Cơ sở Lý thuyết điều khiển tự động, Nguyễn Văn Hoà, NXB KHKT, 2001. Học liệu bổ trợ Lý thuyết Điều khiển tự động thông thường và hiện đại, Nguyễn Thương Ngô, NXB KHKT, 2005. Automatic Control Systems, Benjamin C. Kuo, Prentice - Hall International Editions, Seventh Edition 1995. Modern Control Engineering, Katsuhiko Ogata, Prentice-Hall, 1990.
56039295-B-C-Kuo-Solutions-1.Pdf
Automatic Control With Experiments.Pdf
Bai Tap Dieu Khien Tu Dong - Nguyen Thi Phuong Ha.Pdf
Control Engineering - Matlab Exercises.Pdf
Control Engineering.Pdf
Dh00012 Cơ Sở Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động.Pdf
Dh00014 Cơ Sở Tự Động Hóa Trong Ngành Cơ Khí.Pdf
Dorf And Bishop _ Modern_Control_Systems.Pdf
Kuo_Automatic Control Systems_9th Ed_ 2009.Pdf
Ly Thuyet Dieu Khien Tu Dong - Nguyen Phuong Ha _ Huynh Thai Hoang.Pdf
Ogata - Modern Control Engineering.Pdf
[Solutions Manual] Feedback Control Of Dynamic Systems - Franklin [5th Edition].Pdf
Matlabs.Pdf
Solution Modern Control System-Dorf And Bishop.Pdf