Tài liệu Cơ Sở Thiết Kế Máy

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

BaiTap1_Bài tập môn học Chi tiết máy (phần 1).pdf
BaiTap2_Bài tập môn học Chi tiết máy (phần 2).pdf
Bài tập lớn Chi tiết máy_bài làm.pdf
Bài tập lớn chi tiết máy 2011.pdf
Chuong1_2.pdf
Chuong1_Nội dung, quá trình thiết kế máy và chi tiết máy.pdf
Chuong2_Các chỉ tiêu thiết kế máy và chi tiết máy.pdf
Chuong3_4.pdf
Chuong3_Truyền dẫn cơ khí trong máy.pdf
Chuong4_Bộ truyền đai.pdf
Chuong5_6.pdf
Chuong5_Bộ truyền xích.pdf
Chuong6.ppt
Chuong7.ppt
Chuong7_8_9.pdf
Chuong10.ppt
Chuong10_11_12.pdf
Chuong11.ppt
Chuong12.ppt
Chuong13_14.pdf
Chuong14.ppt
Chuong15_16_17.pdf
Chuong16.ppt
Chuong17.ppt
DCCT_Chi_tiet_may_BKeL.pdf
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG THÙNG TRỘN.pdf
Tuan.DOC
TÍNH TOÁN CHỌN ðỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN.pdf
bài tập lớn chi tiết máy_Tính toán thiết kế hộp giảm tốc trục vis-bánh vis một cấp.pdf
bài tập lớn chi tiết máy_thiết kế hệ thống dẫn động băng tải.pdf
bài tập lớn chi tiết máy_thiết kế hệ thống dẫn động thùng trộn.pdf
thiết kế hệ thống truyền động cơ khí.pdf
thiết kế máy.ppt
đồ án truyền động cơ khí.pdf