Cơ Sở Lý Thuyết Truyền Tin Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1_khái niệm về hệ thống truyền tin.pdf
chuong2_xác suất và quá trình ngẫu nhiên.pdf
chuong3_thông tin và định lượng thông tin.pdf
chuong4_mã hiệu.pdf
chuong5_mã hóa nguồn.pdf
chuong6_mã hóa kênh.pdf
chuong7_lý thuyết tín hiệu.pdf
chuong8_cấu trúc thu tối ưu.pdf
Giáo Trình Lý Thuyết Truyền Tin.Pdf