Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Hướng Đối Tượng (Distributed And Object -Oriented Databases) Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong-1-tổng quan về csdl phân tán.pdf
chuong-2-các mức trong suốt trong csdl phân tán.pdf
chuong-3-thiết kế csdl phân tán.pdf
chuong-4-xử lý truy vấn trong csdl phân tán.pdf
cơ sở dữ liệu nâng cao.pdf
cơ sở dữ liệu phân tán.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Giới thiệu các khái niệm cơ bản, xây dựng và truy xuất cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng. Giới thiệu về cơ sở dữ liệu phân tán, các mức trong suốt phân tán, biến đổi truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh, các khái niệm hướng đối tượng, ngôn ngữ định nghĩa đối tượng (ODL), ngôn ngữ truy vấn đối tượng (OQL), mô hình đối tượng – quan hệ. 1.1 Dẫn nhập 1.2 Định nghĩa cơ sở dữ liệu phân tán 1.3 Các đặc điểm của cơ sở dữ liệu phân tán so với cơ sở dữ liệu tập trung 1.4 Tại sao phải dùng cơ sở dữ liệu phân tán 1.5 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán 2.1 Dẫn nhập 2.2 Kiến trúc của cơ sở dữ liệu phân tán 2.3 Các loại phân mảnh dữ liệu 2.4 Tính trong suốt phân tán đối với các ứng dụng chỉ đọc 2.5 Tính trong suốt phân tán đối với các ứng dụng cập nhật 2.6 Các thao tác cơ bản để truy xuất cơ sở dữ liệu phân tán 2.7 Các ràng buộc toàn vẹntrong cơ sở dữ liệu phân tán 3.1 Dẫn nhập 3.2 Các phép biến đổi tương đương dùng cho truy vấn 3.3 Biến đổi truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh 3.4 Gom nhóm phân tán và định trị hàm kết hợp 3.5 Các truy vấn có tham số 4.1 Hệ thống kiểu 4.2 Lớp và đối tượng 4.3 Tính xác định của đối tượng 4.4 Phương thức 4.5 Cấu trúc phân cấp của lớp 5.1 Thiết kế hướng đối tượng 5.2 Khai báo lớp 5.3 Thuộc tính trong ODL 5.4 Mối liên kết trong ODL 5.5 Phương thức trong ODL 5.6 Kiểu trong ODL 5.7 Lớp con trong ODL 5.8 Đa thừa kế trong ODL 6.1 Giới thiệu về OQL 6.2 Các biểu thức bổ sung của OQL 6.3 Gán và tạo đối tượng trong OQL 7.1 Từ quan hệ đến quan hệ-đối tượng 7.2 Các quan hệ lồng nhau 7.3 Tham chiếu 7.4 Hướng đối tượng và quan hệ-đối tượng 7.5 Từ thiết kế ODL đến thiết kế quan hệ

Kết quả cần đạt được

Nắm được các khái niệm cơ bản, cách xây dựng và đánh giá các hệ cơ sở dữ liệu phân tán. L.O.1.1 Giới thiệu về cơ sở dữ liệu phân tán L.O.1.2 Các mức trong suốt phân tán L.O.1.3 Biến đổi truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh Nắm được các khái niệm cơ bản, cách xây dựng và đánh giá các hệ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng. L.O.2.1 Các khái niệm hướng đối tượng L.O.2.2 Ngôn ngữ định nghĩa đối tượng (ODL) L.O.2.3 Ngôn ngữ truy vấn đối tượng (OQL) L.O.2.4 Mô hình quan hệ - đối tượng

Tài liệu tham khảo

[1] Tập slide bài giảng, Nguyễn Trung Trực, 2005. [2] “Giáo trình Cơ sở dữ liệu phân bố”, Nguyễn Trung Trực, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2005. [3] “Database Systems: The Complete Book”, Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, Prentice Hall, 2002.
Co3023_Csdlphantanhuongdt.Pdf
Co3023_Csdlphantanhuongdt_H. G. Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database Systems - The Complete Book.Pdf