Tài liệu Cơ Lưu Chất

Cơ Lưu Chất - Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Quốc Ý - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Lưu Chất - Đh Bách Khoa Hcm - Huỳnh Công Hoài - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Lưu Chất - Ts Nguyễn Thị Bảy.Pdf
Cơ Học Chất Lưu (hoàng Bá Chư).Pdf
Introduction To Fluid Mechanics_Robert W.For, Alan T. Mc donald.Pdf

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1-clc mở đầu.pdf
chuong2-clc tĩnh học lưu chất.pdf
chuong3-clc động học.pdf
chuong4-clc động lực học lưu chất.pdf
chuong5-clc dòng chảy ổn định trong ống có áp.pdf
chuong6-clc chuyển động có thế 2 chiều.pdf
chapter_1_giới thiệu.pdf
chapter_2_tính chất cơ học của lưu chất.pdf
chapter_3_tĩnh học lưu chất.pdf
chapter_4_động học lưu chất.pdf
chapter_5_động lực học lưu chất.pdf
chapter_6_dòng trong ống.pdf
chapter_7_thế lưu.pdf
01 mở đầu.pdf
02 tĩnh học lưu chất.pdf
03 động học.pdf
04 động lực học.pdf
05 dòng chảy đều trong ống.pdf
06 thế lưu.pdf
tltk.pdf
ch1_giới thiệu môn học cơ lưu chất.pdf
ch2_tĩnh học lưu chất.pdf
ch3_động học lưu chất.pdf
ch4_động lực học lưu chất.pdf
ch5_dòng chảy đều trong ống.pdf
ch6_thế lưu.pdf
co luu chat ud - 1132100.pdf
co luu chat udb - 1132060.pdf
co luu chat udb - 1132070.pdf
co luu chat udb - 1132080.pdf
clc_taichuc_2010.pdf
de_0nthi_thuy luc_2011.pdf
Cuoi Ky CLT2 HK1 2008-2009 De 1.pdf
Cuoi Ky CLT2 HK1 2008-2009 De 2.pdf
Cuoi Ky HK2 2008-2009 De 1.pdf
Cuoi Ky HK2 2008-2009 De 2.pdf
Cuoi Ky HK2 2008-2009 De 3.pdf
Cuoi Ky HK2 2008-2009 De 4.pdf
Giua Ky CLT2 HK1 2008-2009 De1.pdf
Giua Ky CLT2 HK1 2008-2009 De2.pdf
Giua Ky CLT2 HK1 2008-2009 De3.pdf
Giua Ky CLT2 HK1 2008-2009 De4.pdf
KT_HKII_2011-2012-De 1.pdf
KT_HKII_2011-2012-De 2.pdf
KT_HKII_2011-2012-De 3.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp các kiến thức cơ bản về các qui luật cân bằng và chuyển động của lưu chất, về sự tương tác của lưu chất với các vật thể chuyển động trong lưu chất hoặc với các thành bao quanh. Ứng dụng các qui luật để tính toán các bài toán cơ bản của lưu chất. Thực hành trong phòng thí nghiệm để hiểu rõ các hiện tượng và các nguyên lý cơ bản của cơ lưu chất. Cơ Học Lưu chất là môn kỹ thuật cơ sở cho tất cả các ngành kỹ sư. Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quy luật cân bằng, chuyển động của lưu chất cũng như về sự tương tác của lưu chất với các vật thể di chuyển trong lưu chất hoặc với các thành rắn bao quanh. Môn học này đồng thời cũng trang bị cho sinh viên các phương pháp giải quyết những bài toán ứng dụng cơ bản trong các ngành kỹ thuật: Xây dựng, Thủy lợi, Cấp thoát nước, Hệ thống điện, Cơ khí, Hoá, Tự động thủy khí, Hàng không, Địa Chất - Dầu khí, Môi trường. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ thực hiện các thí nghiệm để hiểu rõ các nguyên lý và các hiện tượng cơ bản của cơ lưu chất, làm quen với các thiết bị đo đạc dòng chảy trong phòng thí nghiệm. Ch 1: Mở đầu - Thông tin Thầy/Cô và các vấn đề liên quan đến việc dạy, học và thi - Giới thiệu môn học - Tính chất lưu chất Ch 2:Tĩnh học lưu chất - Các khái niệm về áp suất - Phương trình cơ bản tĩnh học - Tính toán áp suát - Tính toán áp lực lên thành phẳng Ch 2:Tĩnh học lưu chất (tiếp theo) - Tính toán áp lực lên thành cong. - Cân bằng vật trong lưu chất Ch 3: Động lực học lưu chất - Các khái niệm về chuyển động của lưu chất - Phương trình liên tục và các ứng dụng - Phương trình năng lượng Ch 3: Động lực học lưu chất (tiếp theo) - Các ứng dụng phương trình - Phương trình động lượng và các ứng dụng Thực hành -Thí nghiệm : Thủy tĩnh Ch 4: Dòng chảy đều trong ống - Các trạng thái chảy - Phương trình cơ bản và cấu trúc dòng chảy trong ống - Tổn thất năng lượng cục bộ và đường dài trong ống Thực hành -Thí nghiệm : Reynold Ch 4 : Dòng chảy đều trong ống (tiếp theo) - Các bài toán về dòng chảy trong ống : Thực hành – thí nghiệm: Phương trình năng lượng Ch 5: Dòng chảy đều trong kênh hở - Đặc tính dòng đều trong kênh - Tính toán độ sâu, vận tốc và lưu lượng - Thiết kế kênh Thực hành -Thí nghiệm : Dòng chảy qua lỗ Ch 6: Dòng chảy thế và lực nâng lực cản - Khái niệm dòng chảy thế và các định nghĩa hàm thế, hàm dòng. - Hàm thế hàm dòng các chuyển động thế cơ bản - Chồng chập các chuyển động thế và các ứng dụng Thực hành -Thí nghiệm : Mất năng trong ống Ch 6: Dòng chảy thế và lực nâng lực cản (tiếp theo) - Khái niệm về lực nâng lực cản - Đặc trưng dòng chảy bao quanh một vật - Lực cản do ma sát - Lực cản do áp suất - Thí dụ tính toán lực cản - Lực nâng : phân bố áp suất trên bề mặt và dòng chảy xoáy. - Các ví dụ tính toán lực nâng Thực hành -Thí nghiệm : Đo lưu lượng - Đo lưu lượng nước bằng bờ tràn mỏng, bằng ống Ventuary - Đo lưu lượng khí bằng qua lỗ thành mỏng Thí nghiệm – thực hành Thảo luận bài tập về dòng chảy trong ống Thí nghiệm – thực hành Thảo luận bài tập về dòng chảy đều trong ống Thí nghiệm – thực hành Thảo luận bài tập về dòng chảy đều trong kênh hở Thí nghiệm – thực hành Thảo luận bài tập về thế lưu – lực nâng và lực cản Thí nghiệm – thực hành Thảo luận tất cả bài tập trong các chương

Kết quả cần đạt được

Hiểu được các tính chất vật lý của lưu chất L.O.1.1 – Hiểu các tính chất vật lý của lưu chất như khối lượng, trọng lượng, tính nhớt, tính nén, tính mao dẫn. L.O.1.2 – Ứng dụng công thức Newton tính toán ma sát trên các bề mặt chuyển động. Hiểu được các phương trình cơ bản của lưu chất bao gồm phương trình tĩnh học, phương trình liên tục, phương trình năng lượng và phương trình động lượng L.O.2.1 – Hiểu các bản chất vật lý của phương trình L.O.2.2 – Điều kiện ứng dụng các phương trình Cách ứng dụng các phương trình cơ bản trong các bài toán thực tế L.O.3.1 – Tính toán áp suất và áp lực ở trạng thái tĩnh L.O.3.2 – Tính toán áp suất, vận tốc, năng lượng của dòng chảy lưu chất trong các bài toán thực tế Tính toán dòng chảy trong ống L.O.4.1 – Phân tích cấu trúc dòng chảy trong ống L.O.4.2 – Tính toán các tổn thất năng lượng trong ống L.O.4.3 – Tính toán các yếu tố dòng chảy trong ống (áp suất, vận tốc, năng lượng) Tính toán dòng chảy đều trong kênh hở L.O.5.1 – Đặc tính dòng chảy trong kênh L.O.5.2 – Tính toán độ sâu, vận tốc, lưu lượng dòng chảy trong kênh L.O.5.3 – Thiết kế kênh Dòng chảy thế và lực nâng lực cản L.O.6.1 – Khái niệm dòng chảy thế và hàm dòng hàm thế các chuyển động thế cơ bản L.O.6.2 – Ứng dụng các chuyển động thế L.O.6.3 – Khái niệm về lực nâng lực cản và đặc tính dòng chảy bao quanh vật L.O.6.4 Các công thức tính lực nâng và lực cản Thí nghiệm phân tích các ứng dụng của phương trình cơ bản lưu chất L.O.7.1 – Thí nghiệm phân tích các phương trình cơ bản của lưu chất. L.O.7.2 – Thí nghiệm phân tích dòng chảy trong ống, dòng chảy qua lỗ vòi L.O.7.3 – Thí nghiệm các thiết bị đo áp suất, lưu tốc, lưu lượng Khả năng thảo luận và phân tích các vấn đề liên quan đến cơ lưu chất L.O.8.1 – Hợp đồng nhóm thí nghiệm L.O.8.2 – Cách trình bày thuyết minh, báo cáo thí nghiệm L.O.8.3 – Cách lập luận dựa trên các kiến thức cơ bản để phân tích các vấn đề liên quan đến lưu chất.

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Bảy, Lê Song Giang, Huỳnh Công Hoài, Nguyễn Thị Phương. Giáo trình Cơ Lưu Chất . ĐH Bách Khoa, Năm 1998 [2] Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Khắc Dũng, Lê Song Giang, Huỳnh Công Hoài, Nguyễn Thị Phương, Hồ Xuân Thịnh, Nguyễn Quốc Ý. Bài tập Cơ Lưu Chất. ĐH Bách Khoa, Năm 2011. Sách tham khảo: [1] Hoàng văn Quý và Nguyễn Cảnh Cầm. Thủy lực 1. NXB Giáo dục, 1973. [2] Nguyễn hữu Chí, Nguyễn hữu Dy, Phùng văn Khương, Bài tập Cơ học Chất lỏng ứng dụng. NXB Giáo Dục 1998 [3] Bruce R. Munson, Donald F.bYoung, Theodore H.Okiishi. E-book: Fundamentals of fluid mechanics. John Wiley & Sons Inc. 2006 [4] Subramanya.K. Theory and application of fluid mechanics. Mc.Graw - Hill 1993