Cơ Học Vật Liệu Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

2012_de cuong on thi _chvl v1.pdf
215004_chapter_1 bài tập_kiểm tra bền.pdf
215004_chapter_1 bài tập_nội lực.pdf
215004_chapter_1 bài tập_ứng suất.pdf
215004_chapter_1 ứng suất.pdf
215004_chapter_2_bài tập _ biến dạng.pdf
215004_chapter_2 biến dạng.pdf
215004_chapter_3 bài tập_đặc tính cơ học của vật liệu.pdf
215004_chapter_3 đặc tính cơ học của vật liệu.pdf
215004_chapter_4_ex01.pdf
215004_chapter_4 kéo – nén đúng tâm.pdf
215004_chapter_5 bài tập_xoắn.pdf
215004_chapter_5 xoắn thuần túy.pdf
215004_chapter_0 các khái niệm cơ bản.pdf
answers.pdf
app-a1.pdf
chap1.pdf
chap2.pdf
chap3.pdf
chap4.pdf
chap5.pdf
chap6.pdf
chap7.pdf
chap8.pdf
chap9.pdf
chap10.pdf
chap11.pdf
static review problems.pdf
syllabus.pdf
@front matter.pdf
ch01-03 stress & strain & properties.pdf
ch04-05 axial load & torsion.pdf
ch06-07 pure bending & transverse shear.pdf
ch08-10 combined loads & transformations.pdf
Mechanics Of Materials 8th Edition, R.C. Hibbeler.Pdf