Đại Học Ngoại Thương - Nguyễn Thị Thu Huyền - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đại Học Ngoại Thương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 4_trai phieu_mabelle.pdf
chuong_1_mabelle.pdf
chuong_2_mabelle.pdf
chuong_3_mabelle.pdf
chuong_5_loi_suat_va_rui_ro 2.pdf
chuong_6_chung_khoan_phai_sinh_mabelle.pdf
chuong 1 - tong quan thi truong chung khoan.pdf
chuong 2 - gia tri thoi gian cua tien te - 1.pdf
chuong 3 - dinh gia co phieu - handout.pdf
chuong 4 - trai phieu va dinh gia trai phieu - 1.pdf
chuong 5 - moi quan he giua loi suat va rui ro.pdf
chuong 6 - chung khoan phai sinh.pdf
chuong 7 - giao dich ky quy.pdf
bài tập.pdf
time_value_money_tables.xls
231 trac nghiem ck.pdf
500_cau_hoi_trac_nhiem_ck.pdf
500 cau hoi trac nghiem chung khoan.pdf
800 câu hỏi trắc nghiệm phân tích đầu tư chứng khoán.pdf
09112011_007.jpg
09112011_008.jpg
dang bai ck.pdf
image001.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg
image013.jpg
image014.jpg
image015.jpg
image016.jpg
mot so dang bt chu yeu.pdf
trac nghiem chung khoan.pdf
09112011_007.jpg
09112011_008.jpg
08102008061.jpg
08112011223.jpg
08112011224.jpg
de 1 _30 cau.pdf
de 2 _30 cau.pdf
de 3 _96 cau.pdf
dsc00050.jpg
dsc00052.jpg
image001.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg
image013.jpg
image014.jpg
image015.jpg
image016.jpg
thegalaxy.ftu1.jpg
thegalaxy.ftu2.jpg