Chính Sách Công Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 giới thiệu chung về môn học csc.pdf
chuong 2 quy trình, nguyên tắc và công cụ thiết kế csc.pdf
chuong 3 đánh giá chính sách công.pdf
chuong 4 case study csc trong lĩnh vực kinh tế.pdf
mpp04-522-r0101v.pdf
tài liệu chính sách công.pdf
đặc khu kinh tế.pdf