Chiến Lược Và Chính Sách Kinh Doanh Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1 dẫn nhập.pdf
chuong2 nghiên cứu môi trường.pdf
chuong3 phân tích nội bộ.pdf
chuong4 phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị.pdf
chuong5 xác định sứ mạng và mục tiêu.pdf
chuong6 xây dựng chiến lược để lựa chọn.pdf
chuong7 chọn lựa chiến lược của doanh nghiệp.pdf
chuong8 chiến lược ở đơn vị chức năng và bộ phận kinh doanh.pdf
chuong9 thực hiện chiến lược.pdf
chuong10 kiểm tra đánh giá chiến lược.pdf
thu cam on.pdf