Tài liệu Chi Tiết Máy

Chi Tiết Máy - Đh Bách Khoa Hcm - Bùi Trọng Hiếu - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Dh00009 Chi Tiết Máy Tập 1.Pdf
Dh00010 Chi Tiết Máy Tập 2.Pdf
Dh00021 Giáo Trình Môn Học Chi Tiết Máy.Pdf
Dh00041 Giáo Trình Chi Tiết Máy.Pdf
Dh00056 Tập Bản Vẽ Chi Tiết Máy Năm 2001.Pdf
Dh00086 Bài Tập Chi Tiết Máy.Pdf
Dh00102 Chi Tiết Máy.Pdf
Dh00140 Cơ Sở Thiết Kế Máy Và Chi Tiết Máy.Pdf
Dh00172 Thiết Kế Chi Tiết Máy Trên Máy Tính.Pdf
Dh00174 Tự Động Hóa Tính Toán Thiết Kế Chi Tiết Máy.Pdf
Fundamentals_Of_Machine_Design-01.Pdf
Fundamentals_Of_Machine_Design-02.Pdf
Fundamentals_Of_Machine_Design-03.Pdf
Fundamentals_Of_Machine_Design-04.Pdf
Tinh_Toan_He_Dan_Dong_Co_Khi1.Pdf
Tinh_Toan_He_Dan_Dong_Co_Khi2.Pdf

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ch01_qua_trinh_va_phuong_phap.pdf
ch02_cac_chi_tieu_thiet_ke.pdf
ch03_truyen_dan_co_khi_co_khi.pdf
ch04_truyen_dong_dai.pdf
ch05_truyen_dong_xich.pdf
ch06_truyen_dong_banh_rang.pdf
ch07_truyen_dong_truc_vit.pdf
ch09_truc.pdf
ch10_o_lan.pdf
ch11_o_truot.pdf
ch13_lo_xo.pdf
ch14_khop_noi.pdf
ch15_chi_tiet_may_ghep.pdf
ch00_gioi_thieu.pdf
bộ truyền bánh răng.pdf
bộ truyền trục vít bánh vít.pdf
bộ truyền xích.pdf
bộ truyền đai.pdf
các chỉ tiêu tính toán thiết kế chi tiết máy.pdf
lò xo.pdf
mối ghép ren.pdf
slide_1_bộ truyền bánh răng.pdf
slide_1_mối ghép ren.pdf
slide_2_bộ truyền bánh răng.pdf
slide_2_mối ghép ren.pdf
slide_3_bộ truyền bánh răng.pdf
slide_4_bộ truyền bánh răng.pdf
slide_bộ truyền trục vít bánh vít.pdf
slide_bộ truyền xích.pdf
slide_bộ truyền đai.pdf
slide_cac_chỉ tiêu tính toán thiết kế chi tiết máy.pdf
slide_ổ_trược.pdf
slide_ổ lăn.pdf
trục.pdf
ổ lăn.pdf
ổ trượt.pdf
bai_tap_chuong_1.pdf
bai_tap_chuong_bo_truyen_banh_rang.pdf
bai_tap_chuong_bo_truyen_dai.pdf
bai_tap_chuong_bo_truyen_xich.pdf
bai_tap_chuong_lo_xo.pdf
bai_tap_chuong_moi_ghep_ren.pdf
bai_tap_chuong_o_lan.pdf
bai_tap_chuong_o_truot.pdf
bai_tap_chuong_truc.pdf
bai_tap_chuong_truc_vit-banh_vit.pdf