Tài liệu Cấu Trúc Rời Rạc

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ds_ch1a_propositonal_logic_handout.pdf
ds_ch1b_prediacte_logic_handout.pdf
ds_ch2_proving_methods.pdf
ds_ch3_sets_and_functions.pdf
ds_ch5-relation.pdf
ds_ch6-counting.pdf
ds_ch7-probability.pdf
ds_ch8-graph intro.pdf
ds_ch11-flow.pdf
probability_and_distribution_with_r.pdf
statistics.pdf
statistics_2.pdf
talk_relation tiếng việt.pdf
btl-thống kê & phân tích dữ liệu bằng r.pdf
ds_predicate logic_bài tập chương 2.pdf
nhdt_trr2_bài tập toán rời rạc.pdf
ds_đề kiểm tra học kỳ 1 2014-2015_sol.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Trang bị kiến thức căn bản về suy luận toán học mạch lạc, lý thuyết tập hợp và đồ thị. Các khối kiến thức này cần cho nhiều lãnh vực khác nhau trong ngành Khoa học- Kỹ thuật máy tính và Khoa học tính toán. * Nội dung tóm tắt môn học - Số học trên các số nguyên. - Phép chứng minh phản chứng và quy nạp. - Lý thuyết tập hợp: quan hệ, hàm, lượng số, quan hệ thứ tự - Tổ hợp: phép đếm, nguyên lý cộng, nhân, chia, bao gồm và lọai trừ. - Lý thuyết đồ thị: có hướng, vô hướng, sự đẵng cấu của đồ thị. - Đồ thị có trọng số, thuật toán tìm đường đi có trọng số nhỏ nhất trên đồ thị có trọng số, đồ thị dòng chảy - Cây: tính chất cây, cây nhị phân, cây phủ bé nhất trong đồ thị liên thông có trọng số - Mô hình hóa xác suất với biến ngẫu nhiên (biến rời rạc, kỳ vọng, phương sai).

Kết quả cần đạt được

Hiểu biết về các cấu trúc logic (cơ bản) và cấu trúc rời rạc L.O.1.1 – Nêu định nghĩa về logic mệnh đề và vị từ (cơ bản) L.O.1.2 – Nắm các khái niệm cơ bản trong các cấu trúc rời rạc (tập hợp, ánh xạ, đồ thị ...) Diễn đạt và mô hình hóa (cơ bản) các vấn đề thực tế bằng cấu trúc rời rạc L.O.2.1 – Biểu diễn logic một vài bài toán cơ bản trong ngành máy tính L.O.2.2 – Thực hiện các phép chứng minh (trực tiếp, phản đảo, ...) L.O.2.3 – Mô tả một bài toán thông qua các cấu trúc tổ hợp - rời rạc (tập hợp, ánh xạ, đồ thị ...) Hiểu biết về xác suất (cơ bản) và biến ngẫu nhiên L.O.3.1 – Hiểu biết về lý thuyết xác suất (cơ bản) L.O.3.2 – Hiểu biết về biến ngẫu nhiên (chủ yếu biến rời rạc) Tinh toán các cấu trúc rời rạc và xác suất L.O.4.1 – Tính toán trên các cấu trúc rời rạc (tập hợp, đồ thị, cây...) L.O.4.2 – Tính toán xác suất và biến ngẫu nhiên (xác suất sự kiện, xác suất có điều kiện, định lý Bayes)

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Discrete mathematics and applications – Kenneth H. Rosen. (Vietnamese translation – NXB KHKT 1997 Sách tham khảo: [2] Discrete mathematics, Richard Johnsonbaugh, Willey, 1997 [3] OCW MIT