Tài liệu Cảm Biến Và Kỹ Thuật Đo Lường

Cảm Biến Và Kỹ Thuật Đo Lường - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Fraden, Jacob-Handbook Of Modern Sensors _ Physics, Designs, And Applications-Springer (2016).Pdf
Paul Horowitz, Winfield Hill-The Art Of Electronics-Cambridge University Press (2015).Pdf
Sensors, Actuators, And Their Interface.Pdf

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

khảo sát đặc trưng và khả năng ứng dụng của cảm biến gia tốc mems.pdf
lecture_2-introduction_sensor.pdf
lecture_3-piezoresistance.pdf
lecture_4-capacitive_sensing.pdf
lecture_6-piezoelectricity.pdf
lecture_7-pressure_sensors.pdf
lecture_8-thermometers.pdf
lecture_9-flow_sensors.pdf
do luong dien va cam bien do luong 1.pdf
do luong dien va cam bien do luong 2.pdf
hw 2b - sensors.pdf
hw 3b - sensors.pdf
hw 4b - sensors.pdf
hw 5b - sensors.pdf
hw 6b - sensors.pdf
hw 7b - sensors.pdf
hw 9b - sensors.docx.bak~
hw 9b - sensors.pdf
hw 10b - sensors.pdf
mxr7202gl_ml.pdf
ss2016cq153_hw1_k1201599_le huy khanh.pdf
ss2016cq153_hw2_k1201599_le huy khanh.pdf