Các Mô Hình Toán Ứng Dụng Bài tập

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân- Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bài 14 chương 2.pdf
bài tập 2 chương 3.pdf
bài tập 3 chương 3 tính toán các chỉ tiêu dự trữ tất định.pdf
bài tập 7 chương 2 tính toán các chỉ tiêu đánh giá hệ thống.pdf
bài tập 17 chương 2.pdf
bài tập mô hình toán ứng dụng.pdf
bài tập nhóm.pdf