An Toàn Mạng Không Dây Và Di Động Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

class #1 – course introduction & logistics.pdf
class #3 – project discussion; omnet++ intro.pdf
class #5 – jamming, “physical layer security.pdf
class #6 – link layer threats; wifi security.pdf
class #7 – more wifi security.pdf
class #8 – broadcast security & key mgmt.pdf
class #11 – routing and forwarding security.pdf
class #12 – forwarding security.pdf
class #13 – network privacy & anonymity.pdf
class #13 – trust and reputation.pdf
class #16 – cross-layer attack & defense.pdf
class #16 – location service security.pdf
class #18 – statistical attack detection.pdf
class #19 – vanet security & privacy.pdf
class #20 – iot security & privacy.pdf
class #21 – telecom security & privacy.pdf