Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

iap-chapter4-2012.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Xử Lí Ảnh Và Tiếng Nói tác giả Đỗ Hồng Tuấn ĐH Bách Khoa HCM-0
iap-chapter4-2012.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Xử Lí Ảnh Và Tiếng Nói tác giả Đỗ Hồng Tuấn ĐH Bách Khoa HCM-1
iap-chapter4-2012.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Xử Lí Ảnh Và Tiếng Nói tác giả Đỗ Hồng Tuấn ĐH Bách Khoa HCM-2
iap-chapter4-2012.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Xử Lí Ảnh Và Tiếng Nói tác giả Đỗ Hồng Tuấn ĐH Bách Khoa HCM-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Xử Lí Ảnh Và Tiếng Nói

iap-chapter1-2012.pdf
iap-chapter2-2012.pdf
iap-chapter3-2012.pdf
iap-chapter4-2012.pdf
iap-chapter5-2012.pdf
iap-chapter6-2012.pdf
iap-chapter7-2012.pdf
iivp-22122014.pdf

Đề thi Xử Lí Ảnh Và Tiếng Nói

di&sp - solution - final si 2013-2014.pdf
finalexam2013(vietnamese).pdf
finalexam2013(vietnamese)_solution.pdf

Thông tin tác giả PGS.TS Đỗ Hồng Tuấn

Email do-hong@hcmut.edu.vn