Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

c_9_can_bang_trong_dung_dich_long.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Hóa Học 1  dhcongnghiephcm-0
c_9_can_bang_trong_dung_dich_long.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Hóa Học 1  dhcongnghiephcm-1
c_9_can_bang_trong_dung_dich_long.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Hóa Học 1  dhcongnghiephcm-2
c_9_can_bang_trong_dung_dich_long.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Hóa Học 1  dhcongnghiephcm-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Hóa Học 1

c_1_de_cuong_mon_hoc.pdf
c_2_cau_tao_nguyen_tu.pdf
c_3_dinh_luat_tuan_hoan.pdf
c_4_lien_ket_hoa_hoc_va_cau_tao_phan_tu.pdf
c_5_lien_ket_hoa_hoc_va_cau_tao_phan_tu_tt.pdf
c_5_trang_thai_tap_hop.pdf
c_6_nhiet_dong_hoa_hoc.pdf
c_7_dong_hoa_hoc_1.pdf
c_7_dong_hoa_hoc_2.pdf
c_8_can_bang_hoa_hoc.pdf
c_9_can_bang_trong_dung_dich_long.pdf
c_10_can_bang_tronbg_dung_dich_chat_dien_li.pdf
c_11_dien_hoa_hoc_1.pdf
c_11_dien_hoa_hoc_2.pdf
c_11_mot_so_nguon_dien_hoa_thong_dung.pdf