Download Chia sẻ Xem online

bài tập chương 1.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Luật Kinh Doanh tác giả Cao Thùy Dương ĐH Bách Khoa HN-0
bài tập chương 1.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Luật Kinh Doanh tác giả Cao Thùy Dương ĐH Bách Khoa HN-1
bài tập chương 1.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Luật Kinh Doanh tác giả Cao Thùy Dương ĐH Bách Khoa HN-2
bài tập chương 1.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Luật Kinh Doanh tác giả Cao Thùy Dương ĐH Bách Khoa HN-3
bài tập chương 1.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Luật Kinh Doanh tác giả Cao Thùy Dương ĐH Bách Khoa HN-4
bài tập chương 1.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Luật Kinh Doanh tác giả Cao Thùy Dương ĐH Bách Khoa HN-5

Bài giảng/Slide/Giáo trình Luật Kinh Doanh

chuong 1- tổng quan về nhà nước và pháp luật.pdf
chương 2- pháp luật và doanh nghiệp.pdf
chương 3- pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh.pdf
chương 4- pháp luật về cạnh tranh.pdf
chương 5- pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.doc
chương 6- pháp luật về phá sản và giải thể doanh nghiệp.pdf
de cuong mon hoc.pdf
phụ lục hợp đồng chuyển giao công nghệ.doc
vd chuong1.pdf
vd chuong2(ks2).pdf
vd chuong3.pdf

Bài tập/Thực hành Luật Kinh Doanh

bài tập chương 1.pdf
bài tập chương 2.pdf
bài tập chương 3.pdf