Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

ch7-p2  đo các thông số của ren.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Dung Sai Lắp Ghép  ĐH Bách Khoa HN-0
ch7-p2  đo các thông số của ren.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Dung Sai Lắp Ghép  ĐH Bách Khoa HN-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Dung Sai Lắp Ghép

c1-p2 co so do luong chieu dai va goc .pdf
c1-p2 co so do luong chieu dai va goc .pdf
ch1-p1 khái niệm và định nghĩa cơ bản.pdf
ch2-p1 sai số gia công.pdf
ch2-p2 đo kích thuoc thang.pdf
ch3-p1 dung sai lắp ghép bề mặt trơn.pdf
ch3-p2 đo kích thước đường kính.pdf
ch4-p1- dung sai hinh dang, vị trí va nham bề mặt.pdf
ch5-p1- dung sai lắp ghép ren.pdf
ch6-p1- dung sai lắp ghép truyền động bánh răng.pdf
ch6-p2 đo các thông số của bánh răng.pdf
ch7-p1 chuỗi kích thước.pdf
ch7-p2 đo các thông số của ren.pdf
de cuong on tap.jpg