Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

nmcntt2-bai04-chuong02-mmt-ver.3.1.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Nhập Môn Cntt2  ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM-0
nmcntt2-bai04-chuong02-mmt-ver.3.1.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Nhập Môn Cntt2  ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM-1
nmcntt2-bai04-chuong02-mmt-ver.3.1.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Nhập Môn Cntt2  ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM-2
nmcntt2-bai04-chuong02-mmt-ver.3.1.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Nhập Môn Cntt2  ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Nhập Môn Cntt2

nmcntt2-bai01-chuong01-gioithieu-ver.3.0.pdf
nmcntt2-bai02-chuong02-httt-ver.3.1.pdf
nmcntt2-bai03-chuong02-knpm-ver.3.0.pdf
nmcntt2-bai04-chuong02-mmt-ver.3.1.pdf
nmcntt2-bai05-chuong02-khmt-ver.3.1.pdf
nmcntt2-bai06-chuong02-cntt-ver.3.1.pdf
nmcntt2-bai07-chuong02-tgmt-ver.3.0.pdf
nmcntt2-bai08-09-chuong03-dao duc nghe nghiep-ver.2.0.pdf

Bài tập/Thực hành Nhập Môn Cntt2

baitap_lt_hki2-16.pdf
bttl01_cn_baitaplaprapmaytinh.pdf
bttl02_nhom_baitaplaprapmaytinh.pdf
de cuong thuc hanh.pdf
tuan01_huongdanlaprapmaytinh.pdf