Download Chia sẻ Xem online

p2_ch9_10_thanh chịu uốn phẳng.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Lê Thanh Phong ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh-0
p2_ch9_10_thanh chịu uốn phẳng.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Lê Thanh Phong ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh-1
p2_ch9_10_thanh chịu uốn phẳng.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Lê Thanh Phong ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh-2
p2_ch9_10_thanh chịu uốn phẳng.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Lê Thanh Phong ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh-3
p2_ch9_10_thanh chịu uốn phẳng.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Lê Thanh Phong ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh-4
p2_ch9_10_thanh chịu uốn phẳng.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Lê Thanh Phong ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh-5

Bài giảng/Slide/Giáo trình Cơ Ứng Dụng

bia_.pdf
mucluc_.pdf
p1_ch1_2_các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học.pdf
p2_ch3_các khái niệm cơ bản trong sức bền vật liệu.pdf
p2_ch4_nội lực trong bài toán thanh.pdf
p2_ch5_thanh chịu kéo-nén đúng tâm.pdf
p2_ch6_trạng thái ứng suất và lý thuyết bền.pdf
p2_ch7_đặc trưng hình học của mặt cắt ngang.pdf
p2_ch8_thanh chịu xoắn chịu cắt.pdf
p2_ch9_10_thanh chịu uốn phẳng.pdf

Thông tin tác giả ThS Lê Thanh Phong

Email phonglt@hcmute.edu.vn