Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

bài 02.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kiểm Tra Phần Mềm (Software Testing)  tác giả Nguyễn Văn Hiệp  ĐH Bách Khoa HCM-0
bài 02.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kiểm Tra Phần Mềm (Software Testing)  tác giả Nguyễn Văn Hiệp  ĐH Bách Khoa HCM-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Kiểm Tra Phần Mềm

chuong01_tổng quát về kiểm thử phần mềm.pdf
chuong02_qui trình & kế hoạch kiểm thử phần mềm.pdf
chuong02_qui trình _ kế hoạch kiểm thử phần mềm.pdf
chuong03_kỹ thuật kiểm thử hộp trắng.pdf
chuong04_kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (tt).pdf
chuong05_kỹ thuật kiểm thử hộp ₫en.pdf
chuong06_kỹ thuật kiểm thử hộp ₫en (tt).pdf
chuong07_thanh tra, chạy thử & xem xét mã nguồn.pdf
chuong07_thanh tra, chạy thử _ xem xét mã nguồn.pdf
chuong08_kiểm thử module (₫ơn vị).pdf
chuong09_các hoạt ₫ộng kiểm thử khác.pdf
chuong10_phân tích và giải thích kết quả kiểm thử.pdf

Bài tập/Thực hành Kiểm Tra Phần Mềm

bai 01.pdf
bai 01.pdf
bai 03.pdf
bai 03.pdf
bai 04.pdf
bai 04.pdf
bai 5.1.pdf
bai 5.1.pdf
bai 05.pdf
bai 7.1.pdf
bai 7.1.pdf
bai 10.1.pdf
bai 10.1.pdf
bai_tap_lon_cho_sinh_vien_mon_hoc_kiem_tra_phan_mem_all_2012.pdf
bai tap lon cho sinh vien mon hoc kiem tra phan mem all.pdf
bai tap lon cho sinh vien mon hoc kiem tra phan mem all.pdf
bài 02.pdf
chung - google mail.xls
dhp3-test_plan_template_yahoomail.pdf
dhp3-test_plan_template_yahoomail.pdf
dong - google search.xls
dong - google search.xls
google servicestest plan hh group.pdf
google service test case hh group.xls
google service test case hh group.xls
hung - google docs.xls
test_case_template.xls
test_case_template.xls
test_plan_v2.pdf
test_plan_website ho tro mon hoc mang may tinh.pdf
test_plan_website ho tro mon hoc mang may tinh.pdf
test case (1).xls
test case (1).xls
test case.xls
test case.xls
testcase_final_version.1.6.xls
testcase_final_version.1.6.xls
testplan 1.9.pdf
testplan 1.9.pdf
testplan_cong cu soan thao va gan nhan am thanh.pdf
testplan_cong cu tao de thi trac nghiem.pdf
testplan_cong cu tao de thi trac nghiem.pdf
testplan_cong cu va thuat toan ly thuyet do thi.pdf
testplan_cong cu va thuat toan ly thuyet do thi.pdf
testplan_website quan ly dvtn truong thpt nguyen du.pdf
testplan_website quan ly dvtn truong thpt nguyen du.pdf
testplan_website quan ly trung tam tin hoc.pdf
testplan_website quan ly trung tam tin hoc.pdf
test plan_xay dung he thong quan ly tai lieu truc tuyen.pdf
tm-test_plan_template_university_0.2.pdf
tm-test_plan_template_university_0.2.pdf
tm-test plan.pdf
tm-test plan.pdf
tri - google account.xls
tri - google account.xls