Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

da_ môn dung sai.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Dung Sai Lắp Ghép  ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh-0
da_ môn dung sai.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Dung Sai Lắp Ghép  ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh-1
da_ môn dung sai.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Dung Sai Lắp Ghép  ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh-2
da_ môn dung sai.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Dung Sai Lắp Ghép  ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Dung Sai Lắp Ghép

chapter 1 (vietnamese) các khái niệm cơ bản.pdf
chapter 2 (vietnamese) dung sai và lắp ghép bề mặt trơn.pdf
chapter 3 (vietnamese) sai lệch hình dạng và vị trí nhám bề mặt.pdf
chapter 4 (vietnamese) dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình.pdf
chapter 5 (vietnamese) chuỗi kích thước.pdf

Đề thi Dung Sai Lắp Ghép

da_ môn dung sai.pdf
dap an mon dung sai_hk 2 mam 18-19.pdf
de thi mon dung sai-tomt220225.pdf
dung sai - hk 2 nam 16-17.pdf