Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

bai2_giải số phương trình hyperbolic.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Phương Trình Toán Lý tác giả Lê Xuân Đại ĐH Bách Khoa HCM-0
bai2_giải số phương trình hyperbolic.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Phương Trình Toán Lý tác giả Lê Xuân Đại ĐH Bách Khoa HCM-1
bai2_giải số phương trình hyperbolic.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Phương Trình Toán Lý tác giả Lê Xuân Đại ĐH Bách Khoa HCM-2
bai2_giải số phương trình hyperbolic.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Phương Trình Toán Lý tác giả Lê Xuân Đại ĐH Bách Khoa HCM-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Phương Trình Toán Lý

chuong1_phương trình toán lý.pdf
chuong2 phương trình sóng.pdf
chuong3 chuỗi fourier.pdf
chuong4_phương pháp tách biến.pdf
chuongx_phương trình vi phân thường.pdf
phuong trinh toan - li.pdf

Bài tập/Thực hành Phương Trình Toán Lý

[ppt] ôn tập cuối kì 2015 có giải thầy lê xuân đại.pdf
bai1_giải số phương trình parabolic.pdf
bai2_giải số phương trình hyperbolic.pdf
bai3_phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán elip hai chiều.pdf
bai4_phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán elip một chiều.pdf

Thông tin tác giả TS Lê Xuân Đại

Email ytkadai@hcmut.edu.vn
Website