Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

chuong 2 - cac cong nghe va ky thuat tich hop - p2.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kho Dữ Liệu Và Khai Phá Dữ Liệu  tác giả Nguyễn Ngọc Duy  HV Công Nghệ BCVT-0
chuong 2 - cac cong nghe va ky thuat tich hop - p2.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kho Dữ Liệu Và Khai Phá Dữ Liệu  tác giả Nguyễn Ngọc Duy  HV Công Nghệ BCVT-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Kho Dữ Liệu Và Khai Phá Dữ Liệu

chuong 0 - gioi thieu.pdf
chuong 1 - khai niem.pdf
chuong 2 - cac cong nghe va ky thuat tich hop - p1.pdf
chuong 2 - cac cong nghe va ky thuat tich hop - p2.pdf
chuong 2 - cac cong nghe va ky thuat tich hop - p3.pdf
chuong 3 - cong nghe kho du lieu va phan tich truc tuyen - p1.pdf
chuong 3 - cong nghe kho du lieu va phan tich truc tuyen - p2.pdf
chuong 4_1 - tien xu lý.pdf
chuong 4_2 - luat ket hop.pdf
chuong 4_3 - cay quyet dinh.pdf
chuong 4_4 - gom cum.pdf