Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

multiple processor.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kiến Trúc Máy Tính (Computer Architecture)  ĐH Bách Khoa HN-0
multiple processor.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kiến Trúc Máy Tính (Computer Architecture)  ĐH Bách Khoa HN-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Kiến Trúc Máy Tính

chapter 1-introduction.pdf
chapter 2 - isa.pdf
chapter 3 - processor.pdf
chapter 4 - pipelining.pdf
chapter 5 - caches.pdf

Bài tập/Thực hành Kiến Trúc Máy Tính

baitaplon-2013.hk2.docx
baitaplon-2013.hk2.pdf
cache performance.pdf
custom instruction.pdf
ktmt_soft.rar
lab1.pdf
lab3.pdf
lab4.pdf
multiple processor.pdf
thí nghiệm kiến trúc máy tính.pdf

Đề thi Kiến Trúc Máy Tính

đề-1-ktmt2-2014-solution.docx
đề-1-ktmt2-2014-solution.pdf