Download Chia sẻ Xem online

tổng hợp bài tập chương i.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Lê Dương Hùng Anh ĐH Bách Khoa HCM-0
tổng hợp bài tập chương i.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Lê Dương Hùng Anh ĐH Bách Khoa HCM-1
tổng hợp bài tập chương i.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Lê Dương Hùng Anh ĐH Bách Khoa HCM-2
tổng hợp bài tập chương i.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Lê Dương Hùng Anh ĐH Bách Khoa HCM-3
tổng hợp bài tập chương i.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Lê Dương Hùng Anh ĐH Bách Khoa HCM-4
tổng hợp bài tập chương i.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Lê Dương Hùng Anh ĐH Bách Khoa HCM-5

Bài giảng/Slide/Giáo trình Cơ Ứng Dụng

chương 0 - giới thiệu môn học.pdf
chương 1 - những vấn đề cơ bản của tĩnh học vrtđ.pdf
chương 2 - nội lực.pdf
chương 3 - ứng suất và biến dạng.pdf
chương 4 - đặc trưng hình học mcn.pdf
chương 5 - tính bền thanh khi ứng suất không đổi.pdf
ex. chapter 5.pdf
nội dung giảng dạy.pdf

Bài tập/Thực hành Cơ Ứng Dụng

bai_tap_tim_phan_luc_va_gian_phang.pdf
bt chuong 5.pdf
tong hop bt chuong 5.pdf
tóm tắt chương ii và bài tập.pdf
tóm tắt chương i và bài tập.pdf
tổng hợp bài tập chương i.pdf