Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

tuần 4 phổ uv-vis.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Phân Tích 1  ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM-0
tuần 4 phổ uv-vis.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Phân Tích 1  ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Phân Tích 1

k14-nmr.pdf
k15-btir-bài giải.pdf
tuần 1 cấu trúc nguyên tử_ phân tử.pdf
tuần 2 phổ ir.pdf
tuần 4 phổ uv-vis.pdf