Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

ch8 debugging.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kỹ Thuật Phân Tích Mã Độc  ĐH Công Nghệ Thông Tin-0
ch8 debugging.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kỹ Thuật Phân Tích Mã Độc  ĐH Công Nghệ Thông Tin-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Kỹ Thuật Phân Tích Mã Độc

ch0-1 malware analysis primer.pdf
ch2-3 malware analysis in virtual machines.pdf
ch4 a crash course in x86 disassembly.pdf
ch5 ida pro.pdf
ch6 recognizing c constructs in assembly.pdf
ch7 analyzing malicious windows programs.pdf
ch8 debugging.pdf
ch9 ollydbg.pdf