Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

chuong3m hình học tinh thể của chất rắn.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Sở Khoa Học Vật Liệu tác giả Lê Văn Thăng ĐH Bách Khoa HCM-0
chuong3m hình học tinh thể của chất rắn.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Sở Khoa Học Vật Liệu tác giả Lê Văn Thăng ĐH Bách Khoa HCM-1
chuong3m hình học tinh thể của chất rắn.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Sở Khoa Học Vật Liệu tác giả Lê Văn Thăng ĐH Bách Khoa HCM-2
chuong3m hình học tinh thể của chất rắn.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Sở Khoa Học Vật Liệu tác giả Lê Văn Thăng ĐH Bách Khoa HCM-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Cơ Sở Khoa Học Vật Liệu

chuong1m mở đầu.pdf
chuong1 mở đầu.pdf
chuong2 các khái niệm cơ bản về mạng tinh thể.pdf
chuong2m cấu tạo nguyên tửvà liên kết trong chất rắn.pdf
chuong3 cấu trúc của kim loại và hợp kim.pdf
chuong3m hình học tinh thể của chất rắn.pdf
chuong4 cấu trúc của vật liệu gốm.pdf
chuong4m cấu trúc của kim loại & hợp kim.pdf
chuong4m cấu trúc của kim loại _ hợp kim.pdf
chuong5-6 cấu trúc vật liệu polyme.pdf
chuong5m cấu trúc của vật liệu gốm.pdf
chuong6m cấu trúc của vật liệu polyme.pdf
chuong7 khuyết tật trong cấu trúc.pdf
chuong7 khuyết tật trong cấu trúc 2.pdf
chuong7m vật liệu composit.pdf
chuong8m khuyết tật trong cấu trúc.pdf
chuong8 quá trình khuếch tán.pdf
chuong9 giản đồ pha.pdf
chuong9m giản đồ pha.pdf
chuong10 tính chất_của vật liệu.pdf
chuong11 tính chất điện_và từ.pdf
chuong12 tính chất_quang.pdf
tailieu_tieu_luan.pdf
tailieu_tieu_luan.pdf

Bài tập/Thực hành Cơ Sở Khoa Học Vật Liệu

bt-khuech_tan.pdf
bt_gd_pha.pdf
bt_tinh_chat_co.pdf
bt_tinh_chat_dien.pdf