Download Chia sẻ Xem online

bài tập chương 2.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Nguyễn Thái Hiền ĐH Bách Khoa HCM-0
bài tập chương 2.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Nguyễn Thái Hiền ĐH Bách Khoa HCM-1
bài tập chương 2.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Nguyễn Thái Hiền ĐH Bách Khoa HCM-2
bài tập chương 2.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Cơ Ứng Dụng (Applied Mechanics) tác giả Nguyễn Thái Hiền ĐH Bách Khoa HCM-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình Cơ Ứng Dụng

co_ung_dung_chuong_1_những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối.pdf
co_ung_dung_chuong_2_nội lực và vẽ biểu đồ nội lực.pdf
co_ung_dung_chuong_3_ứng suất và biến dạng.pdf
co_ung_dung_chuong_4_thuyết bền.pdf
co_ung_dung_chuong_5.1_tính bền thanh khi ứng suất không đổi.pdf
co_ung_dung_chuong_5_part2_tính bền khi thanh chịu uốn ngang phẳng.pdf
co_ung_dung_chuong_5_part3_tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời.pdf
co_ung_dung_chuong_5_đặc trưng hình học của mặt cắt ngang.pdf
co_ung_dung_chuong_7_hệ siêu tĩnh.pdf
co_ung_dung_chuong_0_mở đầu.pdf

Bài tập/Thực hành Cơ Ứng Dụng

bài tập chương 2.pdf
bt_chuong_1.p1.pdf
bài tập chương 1.pdf
bài tập chương 3 - bài giảng trên lớp.pdf
bài tập chương 3.pdf
bài tập chương 5.pdf
bài tập chương 6 trên lớp - phần uốn xoắn đồng thời.pdf
bài tập chương 6 trên lớp.pdf
de on 1.pdf
de on 2.pdf
de on 3.pdf
de on cud 2.pdf
giải bt chương 1 sách bt.pdf
on_tap_giua_ki_141.1_-_dap_an.pdf
on_tap_giua_ki_141.pdf

Thông tin tác giả Nguyễn Thái Hiền

Email thaihien.dem@gmail.com
Website