Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

chap5.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Cơ Học Vật Liệu  ĐH Bách Khoa HCM-0
chap5.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Cơ Học Vật Liệu  ĐH Bách Khoa HCM-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Cơ Học Vật Liệu

2012_de cuong on thi _chvl v1.pdf
2012_de cuong on thi _chvl v1.pdf
215004_chapter_1 bài tập_kiểm tra bền.pdf
215004_chapter_1 bài tập_nội lực.pdf
215004_chapter_1 bài tập_ứng suất.pdf
215004_chapter_1 ứng suất.pdf
215004_chapter_2_bài tập _ biến dạng.pdf
215004_chapter_2 biến dạng.pdf
215004_chapter_3 bài tập_đặc tính cơ học của vật liệu.pdf
215004_chapter_3 đặc tính cơ học của vật liệu.pdf
215004_chapter_4_ex01.pdf
215004_chapter_4 kéo – nén đúng tâm.pdf
215004_chapter_5 bài tập_xoắn.pdf
215004_chapter_5 xoắn thuần túy.pdf
215004_chapter_0 các khái niệm cơ bản.pdf
answers.pdf
answers.pdf
app-a1.pdf
app-a1.pdf
chap1.pdf
chap1.pdf
chap1_slides.pdf
chap2.pdf
chap2.pdf
chap2_slides.pdf
chap3.pdf
chap3_slides.pdf
chap4.pdf
chap4_slides.pdf
chap5.pdf
chap5.pdf
chap5_slides.pdf
chap6.pdf
chap6.pdf
chap6_slides.pdf
chap7.pdf
chap7.pdf
chap7_slides.pdf
chap8.pdf
chap8_slides.pdf
chap9.pdf
chap9.pdf
chap9_slides.pdf
chap10.pdf
chap10.pdf
chap10_slides.pdf
chap11.pdf
chap11.pdf
chap11_slides.pdf
review_slides.pdf
static review problems.pdf
static review problems.pdf
syllabus.pdf
syllabus.pdf

Bài tập/Thực hành Cơ Học Vật Liệu

@front matter.pdf
ch01-03 stress & strain & properties.pdf
ch01-03 stress _ strain _ properties.pdf
ch04-05 axial load & torsion.pdf
ch04-05 axial load _ torsion.pdf
ch06-07 pure bending & transverse shear.pdf
ch06-07 pure bending _ transverse shear.pdf
ch08-10 combined loads & transformations.pdf
ch08-10 combined loads _ transformations.pdf