Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

chuong-6-dong-chay-thuc.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kỹ Thuật Phản Ứng  tác giả Vũ Bá Minh  ĐH Bách Khoa HCM-0
chuong-6-dong-chay-thuc.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kỹ Thuật Phản Ứng  tác giả Vũ Bá Minh  ĐH Bách Khoa HCM-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Kỹ Thuật Phản Ứng

1309297.pdf
bai_giang_ky_thuat_phan_ung_vu_ba_minh_154.pdf
chuong-1-mo-dau.pdf
chuong-2-xu-ly-du-kien-dong-hoc.pdf
chuong-3-phuong-trinh-thiet-ke.pdf
chuong-4-ap-dung-phuong-trinh-thiet-ke.pdf
chuong-5-hieu-ung-nhiet-do-2014.pdf
chuong-6-dong-chay-thuc.pdf

Bài tập/Thực hành Kỹ Thuật Phản Ứng

bai_tap_hoa_ky_thuat_2_9602.pdf
bai_tap_hoa_ky_thuat_tap_1_tai_ban_lan_2_pham_hung_viet_216_trang_8951.pdf
cau 2 - btl.pdf