Download Chia sẻ Xem online

dc_mangmaytinh.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Thực Hành Tin Học Vật Lý Kỹ Thuật ĐH Bách Khoa HCM-0
dc_mangmaytinh.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Thực Hành Tin Học Vật Lý Kỹ Thuật ĐH Bách Khoa HCM-1
dc_mangmaytinh.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Thực Hành Tin Học Vật Lý Kỹ Thuật ĐH Bách Khoa HCM-2
dc_mangmaytinh.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Thực Hành Tin Học Vật Lý Kỹ Thuật ĐH Bách Khoa HCM-3
dc_mangmaytinh.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Thực Hành Tin Học Vật Lý Kỹ Thuật ĐH Bách Khoa HCM-4
dc_mangmaytinh.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online môn học Thực Hành Tin Học Vật Lý Kỹ Thuật ĐH Bách Khoa HCM-5

Bài giảng/Slide/Giáo trình Thực Hành Tin Học Vật Lý Kỹ Thuật

dc_cautrucpc.pdf
dc_internet.pdf
dc_mangmaytinh.pdf
week1_cú pháp cơ bản trong command line.pdf
week2_ma trận và mảng.pdf
week3_các phép tính liên hệ, logic, if.pdf
week4_vòng lặp while, for và gui.pdf