Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

class #11 – routing and forwarding security.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học An Toàn Mạng Không Dây Và Di Động  ĐH Công Nghệ Thông Tin-0
class #11 – routing and forwarding security.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học An Toàn Mạng Không Dây Và Di Động  ĐH Công Nghệ Thông Tin-1
class #11 – routing and forwarding security.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học An Toàn Mạng Không Dây Và Di Động  ĐH Công Nghệ Thông Tin-2
class #11 – routing and forwarding security.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học An Toàn Mạng Không Dây Và Di Động  ĐH Công Nghệ Thông Tin-3

Bài giảng/Slide/Giáo trình An Toàn Mạng Không Dây Và Di Động

class #1 – course introduction & logistics.pdf
class #3 – project discussion; omnet++ intro.pdf
class #5 – jamming, “physical layer security.pdf
class #6 – link layer threats; wifi security.pdf
class #7 – more wifi security.pdf
class #8 – broadcast security & key mgmt.pdf
class #11 – routing and forwarding security.pdf
class #12 – forwarding security.pdf
class #13 – network privacy & anonymity.pdf
class #13 – trust and reputation.pdf
class #16 – cross-layer attack & defense.pdf
class #16 – location service security.pdf
class #18 – statistical attack detection.pdf
class #19 – vanet security & privacy.pdf
class #20 – iot security & privacy.pdf
class #21 – telecom security & privacy.pdf